Събиране на доказателства (преработен текст)

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария

Член 2, параграф 1 – Органи, които може да бъдат считани за съдилища

Нотариусите (по въпросите на наследяването и процедурите за издаване на заповед за плащане) и органът по настойничество и попечителство (във връзка с процедурите, свързани с родителска отговорност).

Член 3, параграф 2 – Замолени съдилища

Изпълнението на молби за правна помощ във връзка със събирането на доказателства е от компетентността на районния съд (в Будапеща — Централния районен съд на Буда (Budai Központi Kerületi Bíróság), в чийто район

а) е местожителството или обичайното пребиваване в Унгария на лицето, което трябва да бъде изслушано,

б) се намират предметите или лицата, които са съответно предмет на оглед или освидетелстване, или

в) е най-лесно да се извърши събирането на доказателствата, особено когато местожителството или обичайното пребиваване на няколко лица, които трябва да бъдат изслушани, е в района на различни съдилища и/или когато няколко предмета или лица, които са съответно предмет на оглед или освидетелстване, се намират в района на различни съдилища.

Член 4 – Централен орган

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница унгарски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици испанскичешкидатскинемскиестонскигръцкианглийскифренскихърватскииталианскилатвийскилитовскималтийскинидерландскиполскипортугалскирумънскисловашкисловенскифинскишведски вече са преведени.

Централният орган, посочен в член 4, параграф 1, е министърът на правосъдието:

Министерство на правосъдието

Отдел „Международно частно право“ (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Адрес: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Пощенски адрес: Pf. 2., 1357 Budapest

Тел. +36 17955397, 17953188

Факс +36 15503946

Електронна поща: nmfo@im.gov.hu.

Член 6 – Приети езици за попълване на формулярите

Приемат се унгарски, английски и немски език.

Член 7 – Приети средства за предаване на искания и други съобщения

Формулярите могат да се изпращат до съда по пощата, по факс или по електронна поща.

Член 19 – Централен орган или компетентен орган или органи, отговорни за решенията по искания за директно събиране на доказателства

Централният орган, посочен в член 4, параграф 3 и член 19, е министърът на правосъдието:

Министерство на правосъдието

Отдел „Международно частно право“ (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Адрес: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Пощенски адрес: Pf. 2., 1357 Budapest

Тел. +36 17955397, 17953188

Факс +36 15503946

Електронна поща: nmfo@im.gov.hu.

Член 29 – Споразумения или договорености, по които държавите членки са страни и които отговарят на условията по член 29, параграф 2

Унгария няма такива споразумения с други държави членки.

Член 31, параграф 4 – Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Не е приложимо.

Последна актуализация: 02/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.