Събиране на доказателства (преработен текст)

Ирландия

Съдържание, предоставено от
Ирландия

Член 2, параграф 1 – Органи, които може да бъдат считани за съдилища

Няма такива

Член 3, параграф 2 – Замолени съдилища

District Court 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Тел. +353 18886152

Факс +353 18783218

maevefoley@courts.ie

Лице за контакт: г-жа Maeve Foley

Териториална компетентност: национална

Член 4 – Централен орган

Courts Service, 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Тел. +353 18886152

Факс +353 18783218

maevefoley@courts.ie

Лице за контакт: г-жа Maeve Foley

Териториална компетентност: национална

Член 6 – Приети езици за попълване на формулярите

Формулярите се приемат само на ирландски или английски език.

Член 7 – Приети средства за предаване на искания и други съобщения

Исканията могат да се изпращат по пощата, по факс или по електронна поща.

Член 19 – Централен орган или компетентен орган или органи, отговорни за решенията по искания за директно събиране на доказателства

1) Компетентен да събира доказателства по искане, за което се прилага член 1, параграф 1, буква а) от регламента на Съвета, е окръжният съд.

2) При спазване на параграф 3, правомощието, предоставено на окръжния съд по силата на параграф 1, се упражнява от областния деловодител (county registrar) на графството или района, в който свидетелят, от когото трябва да се съберат доказателства, пребивава или упражнява професия, търговска, стопанска или друга дейност.

3) Когато дадено искане е свързано с повече от един свидетел и по силата на параграф 2 се изисква събирането на доказателства от съответните свидетели да се извърши от областни деловодители на различни графства или райони, правомощието, предоставено на окръжния съд съгласно параграф 1, по отношение на събирането на доказателства от всеки един от тези свидетели се упражнява от областен деловодител, определен от ръководителя на Службата на съдилищата или от упълномощен от него за целта член на персонала на службата.

4) Службата на съдилищата (Courts Service) е определена за централен орган на страната за целите на членове 4 и 19 от регламента на Съвета.

По-долу могат да бъдат намерени координатите за връзка:

Courts Service, 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Тел. +353 18886152

Факс +353 18783218

maevefoley@courts.ie

Лице за контакт: г-жа Maeve Foley

Дирекция „Дейности на окръжните и районните съдилища“ (Circuit & District Court Operations Directorate)

Courts Service (Служба на съдилищата),

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Тел. +353 18886066/6070

Факс +353 18886063

Лице за контакт: Treena Hever

Електронна поща: CDDirectorate@courts.ie

Дирекция „Висши съдилища“

Courts Service (Служба на съдилищата),

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Лице за контакт: Natasha Whyte

Електронна поща: superiorcourtsoperations@courts.ie

Член 29 – Споразумения или договорености, по които държавите членки са страни и които отговарят на условията по член 29, параграф 2

Няма такива

Член 31, параграф 4 – Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Не е приложимо

Последна актуализация: 17/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.