Събиране на доказателства (преработен текст)

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Италия

Събиране на доказателства


*задължително поле

Член 2, параграф 1 – Органи, които може да бъдат считани за съдилища

Няма.

Член 3, параграф 2 – Замолени съдилища

Обикновените съдилища (tribunali ordinari).

Член 4 – Централен орган

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО (Ministero della Giustizia)

Отдел „Правни отношения“ (Dipartimento Affari di Giustizia)

Генерална дирекция „Международни отношения и съдебно сътрудничество“ (Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria)

Служба І — „Международно съдебно сътрудничество“ (Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale)

тел. +39 0668852633

Електронна поща: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome

Член 6 – Приети езици за попълване на формулярите

Италиански език или езикът на молещата държава, ако се придружава от превод на италиански език, заверен от публичен орган или преводач.

Член 7 – Приети средства за предаване на искания и други съобщения

По обикновената поща.

Член 19 – Централен орган или компетентен орган или органи, отговорни за решенията по искания за директно събиране на доказателства

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Отдел „Правни отношения“

Генерална дирекция „Международни отношения и съдебно сътрудничество“

Служба І — „Международно съдебно сътрудничество“

тел. +39 0668852633

Електронна поща: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome

Член 29 – Споразумения или договорености, по които държавите членки са страни и които отговарят на условията по член 29, параграф 2

Италия не възнамерява да използва тази възможност, тъй като счита, че разпоредбите на Регламент (ЕС) 2020/1783 са подходящи и достатъчни.

Член 31, параграф 4 – Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

За момента няма такава информация.

Последна актуализация: 28/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.