Събиране на доказателства (преработен текст)

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Латвия

Събиране на доказателства


*задължително поле

Член 2, параграф 1 – Органи, които може да бъдат считани за съдилища

Не е приложимо — има само съдилища.

Член 3, параграф 2 – Замолени съдилища

Съгласно член 689, параграф 1 от Гражданския процесуален закон по исканията за събиране на доказателства от чуждестранна държава се произнася районния (градския) съд, в чийто съдебен район се намира източникът на събираните доказателства.

Член 4 – Централен орган

Министерство на правосъдието

Адрес: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050

Тел.: +371 67036801

Ел. поща: pasts@tm.gov.lv

Уебсайт: https://www.tm.gov.lv/lv

Езици на кореспонденция: латвийски, английски.

Член 6 – Приети езици за попълване на формулярите

В Латвия се приемат формуляри, попълнени на латвийски и английски език.

Член 7 – Приети средства за предаване на искания и други съобщения

Исканията могат да се изпращат по пощата и по електронната поща.

Член 19 – Централен орган или компетентен орган или органи, отговорни за решенията по искания за директно събиране на доказателства

Министерство на правосъдието

Адрес: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050

Тел.: +371 67036801

Ел. поща: pasts@tm.gov.lv

Уебсайт: https://www.tm.gov.lv/lv

Езици на кореспонденция: латвийски, английски.

Член 29 – Споразумения или договорености, по които държавите членки са страни и които отговарят на условията по член 29, параграф 2

Латвия не е сключила споразумения или договорености с други държави членки съгласно член 29, параграф 2.

Член 31, параграф 4 – Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Не е приложимо.

Последна актуализация: 23/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.