Събиране на доказателства (преработен текст)

Литва

Съдържание, предоставено от
Литва

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Литва

Събиране на доказателства


*задължително поле

Член 2, параграф 1 – Органи, които може да бъдат считани за съдилища

Съгласно националното право на Република Литва единствено литовските съдилища са компетентни да събират доказателства за целите на съдебни производства по граждански или търговски дела.

Член 3, параграф 2 – Замолени съдилища

Замолените съдилища са първоинстанционните съдилища:

– районните съдилища, а определените със закон случаи — окръжните съдилища.

Граждански дела, които могат да се разглеждат от окръжните съдилища

Окръжните съдилища, в качеството си на първоинстанционни съдилища, разглеждат граждански дела:

1) за искове, чиято цена надхвърля четиридесет хиляди евро, с изключение на делата, отнасящи се до семейноправни въпроси, трудови правоотношения или обезщетение за неимуществени вреди;

2) във връзка с неимуществени правоотношения в областта на авторското право;

3) във връзка с граждански правоотношения, произтичащи от обществена поръчка;

4) във връзка с несъстоятелност и преструктуриране, с изключение на делата, отнасящи се до несъстоятелност на физически лица;

5) по които едната от страните е чужда държава;

6) по искове за принудителна продажба на акции (участия, дялове на членовете);

7) по искове, отнасящи се до разследване във връзка с дейностите на юридическо лице;

8) във връзка с обезщетение за имуществени и неимуществени вреди в резултат на нарушаване на установените права на пациентите;

9) които съгласно закона се разглеждат от окръжните съдилища като първоинстанционни съдилища.

Граждански дела, които могат да се разглеждат единствено от Окръжния съд на Вилнюс

Окръжният съд на Вилнюс, в качеството си на първоинстанционен съд, има изключителна компетентност да разглежда граждански дела:

1) свързани със спорове по литовския Закон за патентите;

2) свързани със спорове по литовския Закон за търговските марки;

3) свързани с осиновяване въз основа на молби на граждани на Република Литва, които имат постоянно пребиваване в друга държава, чужденци или лица без гражданство за осиновяване на гражданин на Република Литва, пребиваващ в Република Литва, и молби на лица, чието обичайно местопребиваване е в Република Литва, за осиновяване на гражданин на Република Литва, пребиваващ в друга държава;

4) които съгласно приложимото право се разглеждат единствено от Окръжния съд на Вилнюс като първоинстанционен съд.

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700;

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-veiklos-teritoriju-sarasas/1866

Член 4 – Централен орган

Министерство на правосъдието на Република Литва

Gedimino pr. 30

LT-01104 Vilnius

Телефон + 370 60038904

Факс +370 52625940

Електронна поща: rastine@tm.lt

Член 6 – Приети езици за попълване на формулярите

Освен формуляри, попълнени на литовски език, Република Литва приема формуляри, попълнени на английски език.

Член 7 – Приети средства за предаване на искания и други съобщения

Ако предаването не е възможно поради срив в децентрализираната информационна система, исканията и другите видове нотифициране могат да се предават по пощата или по електронната поща.

Член 19 – Централен орган или компетентен орган или органи, отговорни за решенията по искания за директно събиране на доказателства

Министерство на правосъдието на Република Литва

Gedimino pr. 30
LT-01104 Vilnius

Телефон + 370 60038904

Факс +370 52625940

Електронна поща: rastine@tm.lt

Член 29 – Споразумения или договорености, по които държавите членки са страни и които отговарят на условията по член 29, параграф 2

Литва не е сключила споразумения или договорености с държави членки за по-нататъшно улесняване на събирането на доказателства, посочени в член 29, параграф 2.

Член 31, параграф 4 – Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

-
Последна актуализация: 09/03/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.