Събиране на доказателства (преработен текст)

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Малта

Събиране на доказателства


*задължително поле

Член 2, параграф 1 – Органи, които може да бъдат считани за съдилища

Не е приложимо.

Член 3, параграф 2 – Замолени съдилища

1.  Отделението с обща компетентност на Гражданския съд, което е компетентно по граждански и търговски дела, които не са разпределени за разглеждане и произнасяне на друг съд по силата на специална правна разпоредба. Отделението с обща компетентност на Гражданския съд е компетентно да разглежда също така: дела за съдебен контрол на административни действия; дела, свързани с правата на човека; молби, свързани с въпроси с неопределена стойност и въпроси, свързани с вещни права;

2. Търговското отделение на Гражданския съд, което има специална компетентност по търговски дела;

3.  Семейното отделение на Гражданския съд, което има специална компетентност по семейни дела;

4.  Отделението за охранителни мерки на Гражданския съд, което има специална компетентност по безспорни производства. Неговата роля е да упражнява надзор и да защитава определени права и интереси, които не се упражняват от лицето, на което принадлежат;

5.  Отделението за отнемане на активи на Гражданския съд, което има специална компетентност да разглежда дела, които имат за предмет вещни права, да отнема облаги от престъпления или да конфискува всякакво имущество, без да се основава на осъдителна присъда, издадена от държавата или от държавно образувание;

6.  Съдът на магистратите (Малта), който има специална компетентност да разглежда граждански искове с размер до 15 000 EUR срещу лица, които живеят или имат обичайно пребиваване на остров Малта;

7.  Съдът на магистратите (Гозо) (при упражняване на по-висшата му компетентност), който има специална компетентност да разглежда всички искове срещу лица, живеещи или имащи обичайно пребиваване на островите Гозо и Комино, по които в противен случай биха се разпореждали Семейното отделение на Гражданския съд или Отделението за охранителни мерки на Гражданския съд;

8.  Съдът на магистратите (Гозо) (при упражняване на по-нисшата му компетентност), който има специална компетентност да разглежда граждански искове с размер до 15 000 EUR срещу лица, които живеят или имат обичайно пребиваване на островите Гозо или Комино;

9.  Трибуналът за искове с малък материален интерес, който има специална компетентност да разглежда всички парични искове, ненадвишаващи 5 000 EUR.

Член 4 – Централен орган

Канцелария на държавния адвокат (L-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat)

16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli,

Valletta VLT1311, Малта/Malta

тел. (+356) 22265000

Електронна поща: info@stateadvocate.mt

Член 6 – Приети езици за попълване на формулярите

Aнглийски език.

Член 7 – Приети средства за предаване на искания и други съобщения

Препоръчана поща.

Член 19 – Централен орган или компетентен орган или органи, отговорни за решенията по искания за директно събиране на доказателства

Съдилищата на Малта са компетентните органи за директното събиране на доказателства.

Адрес: Съдилища на Малта

Triq ir-Repubblika

Valletta VLT1112, Малта/Malta

Електронна поща: info.courts@courtservices.mt

Член 29 – Споразумения или договорености, по които държавите членки са страни и които отговарят на условията по член 29, параграф 2

Не е приложимо.

Член 31, параграф 4 – Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Не е приложимо.

Последна актуализация: 15/06/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.