Събиране на доказателства (преработен текст)

Нидерландия

Съдържание, предоставено от
Нидерландия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Нидерландия

Събиране на доказателства


*задължително поле

Член 2, параграф 1 – Органи, които може да бъдат считани за съдилища

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите списък на всички компетентни съдилища в Нидерландия във връзка с този член.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken

Член 3, параграф 2 – Замолени съдилища

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Наименование и адрес на компетентния орган:

Rechtbank ’s-Gravenhage (Районен съд на Хага)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage

Postbus 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage

Тел.: 070 362 2200

Член 4 – Централен орган

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Наименование и адрес на централния орган, който ще изпълнява задачите по регламента:

Raad voor de Rechtspraak (Съдебен съвет)

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Тел.: 070 361 6161

Съдебният съвет е единственият централен орган и следователно е компетентен да изпълнява задачите във всички случаи.

Член 6 – Приети езици за попълване на формулярите

Приетите езици по отношение на формуляра, посочен в член 6 от регламента, са английски и нидерландски език.

Член 7 – Приети средства за предаване на искания и други съобщения

Приетият от Нидерландия начин на предаване е по пощата. Други възможни начини могат да бъдат определени с обща административна наредба.

Член 19 – Централен орган или компетентен орган или органи, отговорни за решенията по искания за директно събиране на доказателства

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Наименование и адрес на централния орган:

Raad voor de Rechtspraak (Съдебен съвет)

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Тел.: 070 361 6161

Член 29 – Споразумения или договорености, по които държавите членки са страни и които отговарят на условията по член 29, параграф 2

Не е приложимо.

Член 31, параграф 4 – Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Предстои да бъде определено.

Последна актуализация: 13/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.