Събиране на доказателства (преработен текст)

Полша

Съдържание, предоставено от
Полша

Член 2, параграф 1 – Органи, които може да бъдат считани за съдилища

Няма други органи освен съдилищата.

Член 3, параграф 2 – Замолени съдилища

Районният съд (sąd rejonowy).

Член 4 – Централен орган

Министерство на правосъдието (Ministerstwo Sprawiedliwości), отдел „Международно сътрудничество и права на човека“ (Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, тел.: +48 22 23 90 870

Електронна поща: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

Член 6 – Приети езици за попълване на формулярите

Не е приложимо.

Член 7 – Приети средства за предаване на искания и други съобщения

Документите могат да се изпращат по пощата.

Член 19 – Централен орган или компетентен орган или органи, отговорни за решенията по искания за директно събиране на доказателства

Министерство на правосъдието (Ministerstwo Sprawiedliwości), отдел „Международно сътрудничество и права на човека“ (Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, тел.: +48 22 23 90 870

Ел. поща: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

Член 29 – Споразумения или договорености, по които държавите членки са страни и които отговарят на условията по член 29, параграф 2

Не е приложимо.

Член 31, параграф 4 – Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Не е приложимо.

Последна актуализация: 21/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.