Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
  Swipe to change

  Събиране на доказателства (преработен текст)

  Полша

  Съдържание, предоставено от
  Полша

  ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

  Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

  Полша

  Събиране на доказателства


  *задължително поле

  Член 2, параграф 1 – Органи, които може да бъдат считани за съдилища

  Няма други органи освен съдилищата.

  Член 3, параграф 2 – Замолени съдилища

  Районният съд (sąd rejonowy).

  Член 4 – Централен орган

  Министерство на правосъдието (Ministerstwo Sprawiedliwości), отдел „Международно сътрудничество и права на човека“ (Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, тел.: +48 22 23 90 870

  Електронна поща: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

  Член 6 – Приети езици за попълване на формулярите

  Не е приложимо.

  Член 7 – Приети средства за предаване на искания и други съобщения

  Документите могат да се изпращат по пощата.

  Член 19 – Централен орган или компетентен орган или органи, отговорни за решенията по искания за директно събиране на доказателства

  Министерство на правосъдието (Ministerstwo Sprawiedliwości), отдел „Международно сътрудничество и права на човека“ (Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, тел.: +48 22 23 90 870

  Ел. поща: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

  Член 29 – Споразумения или договорености, по които държавите членки са страни и които отговарят на условията по член 29, параграф 2

  Не е приложимо.

  Член 31, параграф 4 – Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

  Не е приложимо.

  Последна актуализация: 21/12/2023

  Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.