Събиране на доказателства (преработен текст)

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

Член 2, параграф 1 – Органи, които може да бъдат считани за съдилища

Не е приложимо.

Член 3, параграф 2 – Замолени съдилища

-

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 4 – Централен орган

Генерална дирекция „Съдебна администрация“ (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT — 1990—097 ЛИСАБОН

Тел.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Факс: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

Електронна поща: correio@dgaj.mj.pt

Уебсайт: https://dgaj.justica.gov.pt/

Правомощията на Генерална дирекция „Съдебна администрация“ обхващат цялата територия на Португалия.

Член 6 – Приети езици за попълване на формулярите

Португалски и испански.

Член 7 – Приети средства за предаване на искания и други съобщения

Искания и други съобщения могат да бъдат получавани по:

  • пощата;
  • факс; или
  • телематични средства.

В спешни случаи може да се използва следното:

  • телеграма;
  • телефонно обаждане (последвано от изпращане на писмен документ); или
  • други аналогови средства за комуникация.

Член 19 – Централен орган или компетентен орган или органи, отговорни за решенията по искания за директно събиране на доказателства

Генерална дирекция „Съдебна администрация“ (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT — 1990—097 ЛИСАБОН

Тел.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Факс: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

Електронна поща: correio@dgaj.mj.pt

Уебсайт: https://dgaj.justica.gov.pt/

Член 29 – Споразумения или договорености, по които държавите членки са страни и които отговарят на условията по член 29, параграф 2

Договор между Португалската република и Кралство Испания за съдебно сътрудничество по наказателни и граждански дела. В тази връзка, моля, вижте също Известие № 274/98 и Списък № 73/2000 г.

Член 31, параграф 4 – Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Не е приложимо.

Последна актуализация: 03/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.