Събиране на доказателства (преработен текст)

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

Член 2, параграф 1 – Органи, които може да бъдат считани за съдилища

Нотариусите са другите органи за целите на член 2, параграф 1 (по производства във връзка с наследяване и производства за възстановяване на загубен или унищожен правен инструмент, като например акт за собственост (konanie o umorení listiny).

Член 3, параграф 2 – Замолени съдилища

Районните съдилища (okresné súdy) или градските съдилища (mestské súdy), в чийто район трябва да бъдат събрани исканите доказателствата, като трябва да се подаде искане до следните съдилища, както е посочено по-долу:

—          по дела в областта на семейното право и гражданското състояние компетентният съд за всички райони на Братислава е Градският съд Братислава II (Mestský súd Bratislava II);

—         по търговски дела компетентният съд за всички райони на Братислава и за районите Malacky и Pezinok е Градският съд Братислава III (Mestský súd Bratislava III);

—          по другите дела компетентният съд за всички райони на Братислава е Градският съд Братислава IV (Mestský súd Bratislava IV).

Член 4 – Централен орган

Министерството на правосъдието на Словашката република (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Отдел „Международно частно право“

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Словашка република

Телефон +421 288891111

Факс +421 288891604

Електронна поща: civil.inter.coop@justice.sk

Уебсайт: https://www.justice.gov.sk/

Езикови познания: словашки, чешки и английски език

Член 6 – Приети езици за попълване на формулярите

Cловашки и чешки език.

Член 7 – Приети средства за предаване на искания и други съобщения

Словашките органи приемат искания в писмен вид, на хартиен носител.

Член 19 – Централен орган или компетентен орган или органи, отговорни за решенията по искания за директно събиране на доказателства

Министерството на правосъдието на Словашката република

Отдел „Международно частно право“

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Словашка република

Тел. +421 288891111

Факс +421 288891604

Електронна поща: civil.inter.coop@justice.sk

Уебсайт: https://www.justice.gov.sk/

Член 29 – Споразумения или договорености, по които държавите членки са страни и които отговарят на условията по член 29, параграф 2

Не е приложимо.

Член 31, параграф 4 – Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Не е приложимо.

Последна актуализация: 11/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.