Събиране на доказателства (преработен текст)

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словакия

Събиране на доказателства


*задължително поле

Член 2, параграф 1 – Органи, които може да бъдат считани за съдилища

Нотариусите са другите органи за целите на член 2, параграф 1 (по производства във връзка с наследяване и производства за възстановяване на загубен или унищожен правен инструмент, като например акт за собственост (konanie o umorení listiny).

Член 3, параграф 2 – Замолени съдилища

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Районните съдилища (okresné súdy).

Член 4 – Централен орган

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Министерството на правосъдието на Словашката република (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Отдел „Международно частно право“ (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Словашка република

Тел. +421 288891111

Факс +421 288891604

Електронна поща: civil.inter.coop@justice.sk

Уебсайт: https://www.justice.gov.sk/

Езикови познания: словашки, чешки, английски, френски език

Член 6 – Приети езици за попълване на формулярите

Cловашки и чешки език.

Член 7 – Приети средства за предаване на искания и други съобщения

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Писмено, на хартиен носител (предавани по пощата).

Член 19 – Централен орган или компетентен орган или органи, отговорни за решенията по искания за директно събиране на доказателства

Министерството на правосъдието на Словашката република

Отдел „Международно частно право“

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Словашка република

Тел. +421 288891111

Факс +421 288891604

Електронна поща: civil.inter.coop@justice.sk

Уебсайт: https://www.justice.gov.sk/

Член 29 – Споразумения или договорености, по които държавите членки са страни и които отговарят на условията по член 29, параграф 2

Не е приложимо.

Член 31, параграф 4 – Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Не е приложимо.

Последна актуализация: 31/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.