Събиране на доказателства (преработен текст)

Словения

Съдържание, предоставено от
Словения

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словения

Събиране на доказателства


*задължително поле

Член 2, параграф 1 – Органи, които може да бъдат считани за съдилища

В Словения единствено съдилищата са компетентни да събират доказателства за целите на съдебното производство и на прилагането на регламента.

Член 3, параграф 2 – Замолени съдилища

Съдилищата, които са компетентни да събират доказателства в съответствие с настоящия регламент, са окръжните съдилища.

Член 4 – Централен орган

Централният орган за прилагане на регламента е:

Ministrstvo za pravosodje (Министерство на правосъдието)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Тел: (+386)1 369 53 94

Факс: (+386)1 369 52 33

Ел. поща: gp.mp@gov.si

Член 6 – Приети езици за попълване на формулярите

Формулярите, посочени в приложение I, се приемат на словенски или английски език.

Член 7 – Приети средства за предаване на искания и други съобщения

Когато за предаването на искания се прилага член 7, параграф 4 от регламента, исканията се предават чрез пощенски услуги, включително експресни услуги и телефакс.

Член 19 – Централен орган или компетентен орган или органи, отговорни за решенията по искания за директно събиране на доказателства

Компетентният орган за получаване на искания за директно събиране на доказателства в Словения е:

Ministrstvo za pravosodje (Министерство на правосъдието)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Тел: (+386)1 369 53 94

Факс: (+386)1 369 52 33

Ел. поща: gp.mp@gov.si

Член 29 – Споразумения или договорености, по които държавите членки са страни и които отговарят на условията по член 29, параграф 2

Споразумение за правна помощ по граждански и наказателни дела между Република Словения и Република Хърватия, подписано на 7 февруари 1994 г.

Член 31, параграф 4 – Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Не е приложимо.

Последна актуализация: 09/03/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.