Събиране на доказателства (преработен текст)

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Испания

Събиране на доказателства


*задължително поле

Член 2, параграф 1 – Органи, които може да бъдат считани за съдилища

Не е приложимо.

Член 3, параграф 2 – Замолени съдилища

Съдии или магистрати.

Съгласно испанската съдебна система определеният от Испания получаващ орган (съдебните деловодства и централните служби (Decanatos y Servicios comunes procesales)), препраща искането до органа, компетентен да събира доказателства.

Член 4 – Централен орган

Определеният от Испания централен орган е Генералната поддирекция за международно правно сътрудничество към Министерството на правосъдието (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Генерална поддирекция за международно правно сътрудничество

Министерство на правосъдието

C/San Bernardo, 62

28015 Madrid

Факс +34 913904457

Електронна поща: sgcji@mjusticia.es

rogatoriascivil@mjusticia.es

Член 6 – Приети езици за попълване на формулярите

Испания приема искания и съобщения съгласно регламента, които са изготвени на испански или португалски език.

Член 7 – Приети средства за предаване на искания и други съобщения

Що се отнася до наличните понастоящем средства за получаване, съдилищата могат да използват ИТ и цифрови средства за обработване на искания и други съобщения. При липса на електронни средства исканията и документите се предават и получават по пощата.

Член 19 – Централен орган или компетентен орган или органи, отговорни за решенията по искания за директно събиране на доказателства

Съдиите или магистратите от компетентните съдилища по мястото, където трябва да се съберат доказателствата, отговарят за решенията по исканията за директно събиране на доказателства.

Член 29 – Споразумения или договорености, по които държавите членки са страни и които отговарят на условията по член 29, параграф 2

Няма получени коментари.

Член 31, параграф 4 – Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Няма получени коментари.

Последна актуализация: 26/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.