Събиране на доказателства (преработен текст)

Швеция

Съдържание, предоставено от
Швеция

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Швеция

Събиране на доказателства


*задължително поле

Член 2, параграф 1 – Органи, които може да бъдат считани за съдилища

Не е приложимо.

Член 3, параграф 2 – Замолени съдилища

Районни съдилища

Член 4 – Централен орган

Министерство на правосъдието

Отдел „Наказателни дела и международно съдебно сътрудничество“ (BIRS)

Централен орган

S-103 33 Stockholm

Тел.: + 46 8 405 45 00

Факс: + 46 (0) 8 405 46 76

Електронен адрес за контакти: ju.birs@gov.se

Член 6 – Приети езици за попълване на формулярите

Освен шведски, за попълване на формуляра в приложение I може да се използва и английски език.

Член 7 – Приети средства за предаване на искания и други съобщения

Не е приложимо.

Член 19 – Централен орган или компетентен орган или органи, отговорни за решенията по искания за директно събиране на доказателства

Министерство на правосъдието

Отдел „Наказателни дела и международно съдебно сътрудничество“ (BIRS)

Централен орган

S-103 33 Stockholm

Тел.: + 46 8 405 45 00

Факс: 46 (0) 8 405 46 76

Електронен адрес за контакти: ju.birs@gov.se

Член 29 – Споразумения или договорености, по които държавите членки са страни и които отговарят на условията по член 29, параграф 2

Няма оставащи споразумения.

Член 31, параграф 4 – Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Не е приложимо.

Последна актуализация: 30/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.