Събиране на доказателства (преработен текст)

Информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент (ЕС) 2020/1783

Обща информация

Регламент (ЕС) 2020/1783 относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (преработен текст) има за цел да подобри, опрости и ускори сътрудничеството между съдилищата при събирането на доказателства. Регламентът замени Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета, считано от 1 юли 2022 г.

Децентрализираната информационна система като задължително средство за комуникация, което трябва да се използва за предаване и получаване на искания, формуляри и други съобщения, ще започне да се прилага едва от 1 май 2025 г. (първия ден от месеца, следващ тригодишния период след датата на влизане в сила на акта за изпълнение, посочен в член 25 (за повече подробности вж. член 35 от Регламент (ЕС) 2020/1783).

Регламентът се прилага между всички държави — членки на Европейския съюз, с изключение на Дания. В отношенията между Дания и останалите държави членки се прилага Хагската конвенция от 1970 г. за събиране на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела.

В регламента се предвиждат три начина за събиране на доказателства между държавите членки: събиране на доказателства чрез замоления съд, директно събиране на доказателства от молещия съд и събиране на доказателства от дипломатически представителства или консулски служители.

Молещият съд е съдът или друг компетентен орган, за който съответната държава членка евентуално е уведомила, пред който е започнато или се очаква да започне производството. Замоленият съд е съдът на друга държава членка, компетентен да извърши действията по събиране на доказателства. Централният орган отговаря за предоставянето на информация и търсенето на решение при всякакви трудности, които могат да възникнат във връзка с искането.

В регламента са предвидени четиринадесет формуляра.

Европейският портал за електронно правосъдие съдържа информация за прилагането на Регламента и лесен за използване инструмент за попълване на формулярите.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Връзки по темата

Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела

Хагска конвенция от 18 март 1970 г. за събиране на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Събиране на доказателства


*задължително поле
Последна актуализация: 22/02/2023

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.