Dokazování (přepracované znění)

Bulharsko

Obsah zajišťuje
Bulharsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Bulharsko

Získávání důkazů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 2 bodu 1 – Orgány, jež lze považovat za soudy

Soudy.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Dožádané soudy

Žádosti o dokazování se podávají k okresnímu soudu (районен съд) příslušnému podle místa, kde má být dokazování provedeno.

Článek 4 – Ústřední orgán

Ministerstvo spravedlnosti

Odbor „Mezinárodní právní spolupráce a evropské záležitosti“ (Международно правно сътрудничество и европейски въпроси)

Oddělení „Spolupráce v občanských věcech“ (Сътрудничество по гражданскоправни въпроси)

Tel.: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Fax: +3592 9809223

Е-mail: civil@justice.government.bg

Adresa: ul. Slavyanska 1

1040 Sofie

Bulharsko

Článek 6 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Žádosti jiných členských států o dokazování a sdělení se podávají v bulharštině nebo k nim musí být připojen překlad do bulharštiny.

Článek 7 – Možné prostředky předávání žádostí a dalších sdělení

Okresní soudy přijímají žádosti o dokazování a jiná sdělení obdržená poštou.

Článek 19 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Příslušným orgánem povolujícím přímé dokazování v Bulharské republice je krajský soud (окръжен съд), v jehož obvodu má být přímé dokazování provedeno.

Článek 29 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 29 odst. 2

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Bulharská republika neprovádí a neuzavřela žádné mezinárodní dohody či ujednání s jinými členskými státy EU, jež by usnadňovaly dokazování a byly v souladu s tímto nařízením.

Nařízení má přednost před dohodami, jež Bulharská republika uzavřela s jinými členskými státy ohledně dokazování v občanských a obchodních věcech.

Ustanovení čl. 31 odst. 4 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Bulharsko zatím nevyužije možnosti předčasného provozu decentralizovaného informačního systému.

Poslední aktualizace: 10/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.