Dokazování (přepracované znění)

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Kypr

Získávání důkazů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 2 bodu 1 – Orgány, jež lze považovat za soudy

Na Kypru neexistují jiné orgány než soudy, jak jsou stanoveny v čl. 2 bodě 1 nařízení, příslušné k dokazování v občanských a obchodních věcech.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Dožádané soudy

Soudy příslušnými k přijímání důkazů na základě nařízení (dále jen „soud, který obdržel žádost“) jsou okresní soudy Kyperské republiky, a sice okresní soud v Nikósii, okresní soud v Limassolu, okresní soud v Larnace, okresní soud ve Famagustě a okresní soud v Pafosu. Jejich místní příslušnost je omezena na okres, v němž sídlí.

Článek 4 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem Kyperské republiky je Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku s územní působností v celé republice. Ministerstvo je rovněž ústředním orgánem pro rozhodování o žádostech o přímé dokazování. Adresa ústředního orgánu je:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nikósie

http://www.mjpo.gov.cy

Článek 6 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Formuláře v příloze I jsou přijímány v řečtině a angličtině.

Článek 7 – Možné prostředky předávání žádostí a dalších sdělení

V případě technického problému nebo poruchy systému podle čl. 7 odst. 4 nařízení mohou být žádosti zasílány a přijímány e-mailem, běžnou poštou a faxem.

Článek 19 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ústředním orgánem, který rozhoduje o žádostech o přímé dokazování, je Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku, jehož územní působnost se vztahuje na celou republiku. Adresa ústředního orgánu je:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nikósie

http://www.mjpo.gov.cy

Článek 29 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 29 odst. 2

Kypr je smluvní stranou Haagské úmluvy o provádění důkazů v cizině z roku 1970. Kypr nemá v úmyslu uzavírat dohody nebo ujednání podle čl. 29 odst. 2 nařízení.

Ustanovení čl. 31 odst. 4 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Kypr nemá v úmyslu používat decentralizovaný informační systém dříve.

Poslední aktualizace: 26/06/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.