Dokazování (přepracované znění)

Česko

Obsah zajišťuje
Česko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Česko

Získávání důkazů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 2 bodu 1 – Orgány, jež lze považovat za soudy

V České republice nejsou takové orgány.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Dožádané soudy

Okresní soudy (v Praze obvodní soudy, v Brně Městský soud).

Článek 4 – Ústřední orgán

Ministerstvo spravedlnosti

mezinárodní odbor civilní

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Tel.: +420-221-997-111

Fax: +420-224-919-927

E-mail: posta@msp.justice.cz

Článek 6 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Přípustné jazyky: čeština, slovenština a angličtina.

Článek 7 – Možné prostředky předávání žádostí a dalších sdělení

Technickými prostředky pro příjem žádostí jsou pošta, fax, elektronická pošta.

Článek 19 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ministerstvo spravedlnosti

mezinárodní odbor civilní

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Tel.: +420-221-997-111

Fax: +420-224-919-927

E-mail: posta@msp.justice.cz

Článek 29 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 29 odst. 2

Není použitelné

Ustanovení čl. 31 odst. 4 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Není použitelné

Poslední aktualizace: 03/06/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.