Dokazování (přepracované znění)

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Estonsko

Získávání důkazů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 2 bodu 1 – Orgány, jež lze považovat za soudy

Pro účely čl. 2 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (přepracované znění) se estonský notář považuje za „soud“, pokud jde o vyřizování dědických věcí.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Dožádané soudy

Krajské soudy.

Článek 4 – Ústřední orgán

Funkce ústředního orgánu uvedeného v článku 4 nařízení (EU) 2020/1783 vykonává Ministerstvo spravedlnosti (Justiitsministeerium).

Kontaktní údaje:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estonsko

Tel.: (+372) 620 8183

Fax: (+372) 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

Článek 6 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Podle článku 6 nařízení Estonsko přijímá jednotné formuláře v estonštině i angličtině.

Článek 7 – Možné prostředky předávání žádostí a dalších sdělení

Žádosti lze zasílat poštou, faxem nebo e-mailem.

Článek 19 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Funkce ústředního orgánu uvedeného v čl. 4 odst. 3 nařízení vykonává Ministerstvo spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti je určeno jako orgán příslušný rozhodnout, zda žádosti podané podle článku 19 nařízení vyhoví, nebo ji zamítne.

Kontaktní údaje:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estonsko

Tel.: (+372) 620 8183

Fax: (+372) 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

Článek 29 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 29 odst. 2

  • Dohoda mezi Estonskem a Polskem o poskytování právní pomoci a právních vztazích v občanských, pracovních a trestních věcech
  • Dohoda mezi Lotyšskou republikou, Estonskou republikou a Litevskou republikou o právní pomoci a právních vztazích.

Ustanovení čl. 31 odst. 4 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

-
Poslední aktualizace: 14/11/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.