Dokazování (přepracované znění)

Finsko

Obsah zajišťuje
Finsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Finsko

Získávání důkazů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 2 bodu 1 – Orgány, jež lze považovat za soudy

Ve Finsku takové orgány neexistují.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Dožádané soudy

Žádosti se zasílají okresním soudům.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 4 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem uvedeným v čl. 4 odst. 1 nařízení je Ministerstvo spravedlnosti. Do jeho pravomoci spadá celá země. Coby ústřední orgán je Ministerstvo spravedlnosti rovněž určeno jako orgán uvedený v čl. 4 odst. 3 nařízení příslušný k přijímání rozhodnutí o žádostech podle článku 19. Kontaktní údaje ministerstva jsou:

Adresa pro návštěvy:

Oikeusministeriö (Ministerstvo spravedlnosti)

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Korespondenční adresa:

Oikeusministeriö (Ministerstvo spravedlnosti)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto (Státní rada)

Tel.: (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-mail: central.authority.om@gov.fi

Článek 6 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Akceptované jazyky: finština, švédština, angličtina.

Článek 7 – Možné prostředky předávání žádostí a dalších sdělení

Žádosti mohou být zasílány poštou, faxem nebo e-mailem.

Článek 19 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Oikeusministeriö (Ministerstvo spravedlnosti)

Adresa pro návštěvy:

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Korespondenční adresa:

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto (Státní rada)

Tel.: (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-mail: central.authority.om@gov.fi

Článek 29 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 29 odst. 2

Nepoužije se.

Ustanovení čl. 31 odst. 4 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

-
Poslední aktualizace: 28/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.