Dokazování (přepracované znění)

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Francie

Získávání důkazů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 2 bodu 1 – Orgány, jež lze považovat za soudy

Na návrh kteréhokoli z účastníků řízení nebo i bez návrhu může žádost o dokazování v občanských a obchodních věcech podat pouze soudce, a to s cílem provést nebo nechat provést soudní úkony, které považuje za nezbytné.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Dožádané soudy

Pro vyřizování žádostí o dokazování v občanských a obchodních věcech jsou příslušné výhradně občanskoprávní soudy (tribunaux judiciaires).

Místně příslušným občanskoprávním soudem je soud, v jehož působnosti má být žádost o dokazování vyřízena.

K určení příslušného soudu a získání jeho kontaktních údajů lze využít Evropský soudní atlas, který se nachází na internetových stránkách e-justice.

Článek 4 – Ústřední orgán

Francie se rozhodla pro jediný orgán s celostátní pravomocí, jímž je odbor vzájemné pomoci, mezinárodního práva soukromého a evropského práva (Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)), který spadá pod Ministerstvo spravedlnosti (Ministère de la justice) a jehož kontaktní údaje jsou následující:

Adresa:
Ministère de la Justice (Ministerstvo spravedlnosti)
Direction des Affaires Civiles et du Sceau (ředitelství pro občanskoprávní záležitosti)
Département de l’Entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE) (odbor vzájemné pomoci, mezinárodního práva soukromého a evropského práva – DEDIPE)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Telefonní číslo: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Článek 6 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Formuláře předávané občanskoprávním soudům a francouzskému ústřednímu orgánu musí být ve francouzštině nebo musí být do francouzštiny přeloženy.

Článek 7 – Možné prostředky předávání žádostí a dalších sdělení

Žádosti lze francouzským soudům a francouzskému ústřednímu orgánu předávat poštou, faxem nebo e-mailem.

Pokud žádosti vyžadují pečeť nebo vlastnoruční podpis nebo jsou jimi opatřeny, mohou být tyto pečetě či vlastnoruční podpisy nahrazeny „kvalifikovanými elektronickými pečetěmi“ nebo „kvalifikovanými elektronickými podpisy“ ve smyslu nařízení (EU) č. 910/2014 (čl. 7 odst. 3).

Článek 19 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ministère de la Justice (Ministerstvo spravedlnosti)
Direction des Affaires Civiles et du Sceau (ředitelství pro občanskoprávní záležitosti)
Département de l’Entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE) (odbor vzájemné pomoci, mezinárodního práva soukromého a evropského práva – DEDIPE)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Telefonní číslo: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Článek 29 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 29 odst. 2

Není uvedena žádná informace.

Ustanovení čl. 31 odst. 4 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Není k dispozici.

Poslední aktualizace: 03/02/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.