Dokazování (přepracované znění)

Německo

Obsah zajišťuje
Německo

Ustanovení čl. 2 bodu 1 – Orgány, jež lze považovat za soudy

Žádné.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Dožádané soudy

Ve Spolkové republice Německo je soudem příslušným k dokazování ve smyslu článku 3 nařízení (EU) 2020/1783 ten okresní soud, v jehož obvodu má být řízení vedeno (§ 1074 odst. 1 občanského soudního řádu, dále jen „ZPO“).

Zemské vlády mohou nařízením přidělit úkoly dožádaného soudu určitému okresnímu soudu pro obvody několika okresních soudů (§ 1074 odst. 2 ZPO).

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 4 – Ústřední orgán

Úkoly ústředního orgánu jsou vykonávány především na úrovni spolkové země.
V každé zemi existuje ústřední orgán příslušný pro danou zemi. Zemská vláda stanoví, který orgán vykonává tento úkol na jejím území (§ 1074 odst. 3 ZPO). Ve většině případů je ústředním orgánem spolkové země zemská justiční správa, vrchní zemský soud nebo okresní soud.

Kromě 16 ústředních orgánů na úrovni spolkových zemí existuje ústřední orgán na spolkové úrovni, a to Spolkový justiční úřad. Spolkový ústřední orgán je v případě potřeby nápomocen příslušným orgánům spolkových zemí (§ 1074 odst. 4 ZPO).

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 6 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Žádosti, sdělení podaná na základě nařízení a údaje ve formulářích v příloze I nařízení jsou přípustné pouze v němčině (§ 1075 ZPO).

Článek 7 – Možné prostředky předávání žádostí a dalších sdělení

Nepoužije se.

Článek 19 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Úkoly ústředního orgánu plní v každé spolkové zemi orgán určený zemskou vládou. Těmito orgány jsou zpravidla zemské justiční správy, vrchní zemský soud nebo okresní soud dané spolkové země.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 29 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 29 odst. 2

Nepoužije se.

Ustanovení čl. 31 odst. 4 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Nepoužije se.

Poslední aktualizace: 30/06/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.