Dokazování (přepracované znění)

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Řecko

Získávání důkazů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 2 bodu 1 – Orgány, jež lze považovat za soudy

V Řecku jsou k dokazování pro účely soudního řízení v občanských nebo obchodních věcech příslušné soudy prvního stupně (Protodikeía) na základě jejich místní příslušnosti. Nejsou určeny žádné jiné orgány než soudy.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Dožádané soudy

Soudy prvního stupně určené podle čl. 2 odst. 1 mají v rámci vyřizování žádostí o právní pomoc obecnou příslušnost k dokazování ve všech občanských a obchodních věcech, a to na základě své místní příslušnosti.

Kliknutím na níže uvedený odkaz zobrazíte všechny příslušné soudy podle tohoto článku a jejich místní příslušnost (https://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2021/10/Protodikeia.pdf).

Článek 4 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem je Ministerstvo spravedlnosti, odbor mezinárodního práva soukromého (adresa: Leoforos Mesogeion 96, 11527 Athens). Kontaktní údaje: Giorgios Kouvelas, tel. +30 213 130 7529, +213 130 7480, e-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Článek 6 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

V jakých jazycích je možné vyplnit žádost: řečtina.

Článek 7 – Možné prostředky předávání žádostí a dalších sdělení

Technické prostředky, které mají soudy uvedené v seznamu v čl. 3 odst. 2 k dispozici pro předávání žádostí, se mohou lišit a v průběhu času se měnit.

Doporučuje se proto osobní konzultace prostřednictvím elektronické korespondence mezi příslušnými osobami dožadujícího a dožádaného soudu, v případě potřeby za pomoci ústředních orgánů. Na základě předchozí dohody lze rovněž využít komerční aplikace (např. Skype).

Článek 19 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování: Ministerstvo spravedlnosti, odbor mezinárodního práva soukromého (adresa: Leoforos Mesogeion 96, 11527 Athens). Kontaktní údaje: Giorgios Kouvelas, tel. +30 213 130 7529, +213 130 7480, e-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Článek 29 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 29 odst. 2

Toto nařízení má přednost před ostatními ustanoveními níže uvedených dvoustranných dohod, jichž je Řecko signatářem:

– Úmluva mezi Řeckem a Německem ze dne 11. května 1938 o vzájemné právní podpoře v občanskoprávních a obchodních věcech (mimořádný právní předpis č. 1432/1938 – Vládní věstník, řada I, č. 399/1938),

– Úmluva mezi Řeckem a Jugoslávií ze dne 18. června 1959 o vzájemných právních vztazích, ratifikovaná legislativním nařízením č. 4009/1959 (Vládní věstník, řada I, č. 238/5.11.1959),

– Úmluva mezi Řeckým královstvím a Rakouskou republikou o vzájemné právní pomoci v oblasti občanského a obchodního práva, podepsaná v Aténách dne 6. prosince 1965 (legislativní nařízení č. 137/1969 – Vládní věstník, řada I, č. 45/1969),

– Úmluva mezi Rumunskou socialistickou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci v občanskoprávních a trestních věcech, podepsaná v Bukurešti dne 19. října 1972 (legislativní nařízení č. 429/1974 – Vládní věstník, řada I, č. 178/1974),

– Úmluva mezi Bulharskou lidovou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci v občanskoprávních a trestních věcech, podepsaná v Aténách dne 10. dubna 1976 (zákon č. 841/1978 – Vládní věstník, řada I, č. 228/1978),

– Úmluva mezi Maďarskou lidovou republikou a Řeckou republikou o soudní pomoci v občanskoprávních a trestních věcech, podepsaná v Budapešti dne 8. října 1979 (zákon č. 1149/1981 – Vládní věstník, řada I, č. 117/1981),

– Úmluva mezi Polskou lidovou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci v občanskoprávních a trestních věcech, podepsaná v Aténách dne 24. října 1979 (zákon č. 1184/1981 – Vládní věstník, řada I, č. 198/1981),

– Úmluva mezi Řeckou republikou a Československou socialistickou republikou o právní pomoci v občanskoprávních a trestních věcech, podepsaná v Aténách dne 22. října 1980 a stále platná mezi Českou republikou, Slovenskem a Řeckem (zákon č. 1323/1983 – Vládní věstník, řada I, č. 8/1983),

– Úmluva mezi Kyperskou republikou a Řeckou republikou o právní spolupráci ve věcech občanského, rodinného, obchodního a trestního práva, podepsaná v Nikósii dne 5. března 1984 (zákon č. 1548/1985 – Vládní věstník, řada I, č. 95/1985).

Ustanovení čl. 31 odst. 4 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Řecko nemá v úmyslu uvést decentralizovaný systém do provozu dříve, než vyžaduje toto nařízení.

Poslední aktualizace: 08/03/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.