Dokazování (přepracované znění)

Maďarsko

Obsah zajišťuje
Maďarsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Maďarsko

Získávání důkazů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 2 bodu 1 – Orgány, jež lze považovat za soudy

Notář (v dědickém řízení a v řízení o platebním rozkazu), opatrovník (v řízení o rodičovské odpovědnosti).

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Dožádané soudy

Žádosti o právní pomoc při dokazování spadají do pravomoci a působnosti okresního soudu (járásbíróság) (v Budapešti Ústředního okresního soudu v Budě (Budai Központi Kerületi Bíróság)), v jehož oblasti

a) má osoba, která má být vyslechnuta, bydliště nebo místo obvyklého pobytu,

b) se nachází předmět, jenž má být ohledán, nebo

c) může být provedeno dokazování nejpraktičtěji, zejména pokud má být vyslechnuto několik osob, jejichž bydliště nebo místo obvyklého pobytu spadá do působnosti různých soudů, nebo ohledáno několik předmětů, jež spadají do působnosti různých soudů.

Článek 4 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem uvedeným v čl. 4 odst. 1 je ministr spravedlnosti:

Ministerstvo spravedlnosti

Odbor pro mezinárodní právo soukromé (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adresa: Nádor utca 22., 1051 Budapešť

Poštovní adresa: Pf. 2., 1357 Budapešť

Tel.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu.

Článek 6 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Přijímají se maďarština, angličtina a němčina.

Článek 7 – Možné prostředky předávání žádostí a dalších sdělení

Formuláře se soudu doručují poštou, faxem a elektronicky.

Článek 19 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ústředním orgánem uvedeným v čl. 4 odst. 3 a v článku 19 je ministr spravedlnosti:

Ministerstvo spravedlnosti

Odbor pro mezinárodní právo soukromé (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adresa: Nádor utca 22., 1051 Budapešť

Poštovní adresa: Pf. 2., 1357 Budapešť

Tel.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu.

Článek 29 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 29 odst. 2

Maďarsko nemá žádnou příslušnou dohodu s jiným členským státem.

Ustanovení čl. 31 odst. 4 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Není relevantní.

Poslední aktualizace: 02/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.