Dokazování (přepracované znění)

Irsko

Obsah zajišťuje
Irsko

Ustanovení čl. 2 bodu 1 – Orgány, jež lze považovat za soudy

Žádné

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Dožádané soudy

Okresní soud – District Court 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tel.: (353-01) 888 6152

Fax: (353-01) 878 3218

maevefoley@courts.ie

Kontaktní osoba: paní Maeve Foley

Místní příslušnost: celostátní

Článek 4 – Ústřední orgán

Soudní služba – Courts Service, 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tel.: (353-01) 888 6152

Fax: (353-01) 878 3218

maevefoley@courts.ie

Kontaktní osoba: paní Maeve Foley

Místní příslušnost: celostátní

Článek 6 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Formuláře budou přijímány pouze v irštině nebo angličtině.

Článek 7 – Možné prostředky předávání žádostí a dalších sdělení

Žádosti mohou být zasílány poštou, faxem nebo e-mailem.

Článek 19 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

1) Obvodní soud (Circuit Court) je příslušný k provádění dokazování na základě žádosti, na kterou se vztahuje čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení Rady.

2) S výhradou odstavce 3) vykonává pravomoc svěřenou obvodnímu soudu odstavcem 1) soudní vykonavatel (county registrar for the county or county borough) hrabství či okresu, v němž má svědek, který má poskytnout svědectví, bydliště nebo v němž vykonává jakékoli povolání, živnost, podnikání či jinou profesi.

3) Pokud se žádost týká více než jednoho svědka a odstavec 2) by vyžadoval, aby byly důkazy od dotčených svědků prováděny soudními vykonavateli z různých hrabství či okresů, může pravomoc svěřenou obvodnímu soudu podle odstavce 1) vykonávat ve vztahu k provádění důkazů od každého z těchto svědků soudní vykonavatel, kterého určil ředitel soudní služby, nebo zaměstnanec soudní služby, kterého za tímto účelem ředitel pověřil.

4) Soudní služba (Courts Service) je určena jako ústřední orgán státu pro účely článků 4 a 19 nařízení Rady.

Kontaktní údaje jsou k dispozici níže:

Soudní služba – Courts Service, 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tel.: (353-01) 888 6152

Fax: (353-01) 878 3218

maevefoley@courts.ie

Kontaktní osoba: paní Maeve Foley

Ředitelství pro obvodní a okresní soudy (Circuit & District Court Operations Directorate)

Soudní služba – Courts Service

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Tel: +353 1 888 6066/6070

Fax: (353-01) 888 60 63

Kontaktní osoba: paní Treena Hever

E-mail: CDDirectorate@courts.ie

Ředitelství vyšších soudů (Superior Courts Directorate)

Soudní služba – Courts Service

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Kontaktní osoba: paní Natasha Whyte

E-mail: superiorcourtsoperations@courts.ie

Článek 29 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 29 odst. 2

Žádné

Ustanovení čl. 31 odst. 4 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Neuvedeno

Poslední aktualizace: 17/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.