Dokazování (přepracované znění)

Itálie

Obsah zajišťuje
Itálie

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Itálie

Získávání důkazů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 2 bodu 1 – Orgány, jež lze považovat za soudy

Žádné.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Dožádané soudy

Obecné soudy.

Článek 4 – Ústřední orgán

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministerstvo spravedlnosti)

Dipartimento Affari di Giustizia (Odbor pro soudní záležitosti)

Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria

(Generální ředitelství pro mezinárodní záležitosti a justiční spolupráci)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (Kancelář I – Mezinárodní justiční spolupráce)

Tel. +39 0668852633

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Roma

Článek 6 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Italština nebo jazyk dožadujícího státu, pokud je přiložen překlad do italštiny ověřený orgánem veřejné moci či překladatelem.

Článek 7 – Možné prostředky předávání žádostí a dalších sdělení

Pošta.

Článek 19 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministerstvo spravedlnosti)

Dipartimento Affari di Giustizia (Odbor pro soudní záležitosti)

Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria

(Generální ředitelství pro mezinárodní záležitosti a justiční spolupráci)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (Kancelář I – Mezinárodní justiční spolupráce)

Tel. +39 0668852633

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Roma

Článek 29 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 29 odst. 2

Itálie nemá v úmyslu takovou možnost použít, neboť považuje za vyhovující a dostatečná ustanovení nařízení (EU) 2020/1783.

Ustanovení čl. 31 odst. 4 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

V současnosti žádné oznámení.

Poslední aktualizace: 28/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.