Dokazování (přepracované znění)

Litva

Obsah zajišťuje
Litva

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Litva

Získávání důkazů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 2 bodu 1 – Orgány, jež lze považovat za soudy

Podle vnitrostátního práva Litevské republiky jsou k provádění dokazování pro účely soudního řízení v občanských nebo obchodních věcech příslušné pouze litevské soudy.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Dožádané soudy

Dožádanými soudy jsou soudy prvního stupně:

– okresní soudy a v zákonem stanovených případech krajské soudy.

Občanské věci, které mohou být projednávány krajskými soudy

Krajské soudy jako soudy prvního stupně projednávají občanské věci:

1) s nároky přesahujícími čtyřicet tisíc eur, s výjimkou případů týkajících se rodinného práva, pracovněprávních vztahů nebo náhrady nemajetkové újmy;

2) týkající se právních vztahů podle autorského práva;

3) týkající se právních vztahů vyplývajících z veřejného nabídkového řízení;

4) týkající se úpadku a restrukturalizace, s výjimkou případů týkajících se úpadku fyzických osob;

5) v nichž je jednou ze stran cizí stát;

6) s nároky souvisejícími s nuceným prodejem akcií (účastí, členských podílů);

7) s nároky týkajícími se vyšetřování činností právnické osoby;

8) týkající se náhrady majetkové a nemajetkové újmy v rozporu se zavedenými právy pacientů;

9) které jsou ze zákona projednávány krajskými soudy jako soudem prvního stupně.

Občanské věci, které mohou být projednávány výhradně krajským soudem ve Vilniusu

Krajský soud ve Vilniusu jako soud prvního stupně projednává výhradně občanské věci:

1) týkající se sporů podle litevského patentového zákona;

2) týkající se sporů podle litevského zákona o ochranných známkách;

3) týkající se adopce na základě žádostí občanů Litevské republiky, kteří mají trvalý pobyt v cizí zemi, cizích státních příslušníků nebo osob bez státní příslušnosti o osvojení občana Litevské republiky pobývajícího v Litevské republice a žádostí osob, které mají obvyklé bydliště v Litevské republice, o osvojení občana Litevské republiky s pobytem v cizí zemi;

4) které jsou v souladu s platnými právními předpisy projednávány výlučně krajským soudem ve Vilniusu jako soudem prvního stupně.

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700;

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-veiklos-teritoriju-sarasas/1866

Článek 4 – Ústřední orgán

Ministerstvo spravedlnosti Litevské republiky

Gedimino pr. 30

LT-01104 Vilnius

Telefon: + 370 600 38 904

Fax: +370 5 262 59 40

E-mail: rastine@tm.lt

Článek 6 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Kromě litevštiny přijímá Litevská republika formuláře vyplněné v angličtině.

Článek 7 – Možné prostředky předávání žádostí a dalších sdělení

Pokud předání není možné z důvodu narušení decentralizovaného informačního systému, mohou být žádosti a jiná oznámení předány poštou nebo elektronickou poštou.

Článek 19 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ministerstvo spravedlnosti Litevské republiky

Gedimino pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: + 370 600 38 904

Fax: +370 5 262 59 40

E-mail: rastine@tm.lt

Článek 29 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 29 odst. 2

Litva s členskými státy neuzavřela žádné dohody nebo ujednání, které by více usnadňovaly dokazování, jak je uvedeno v čl. 29 odst. 2.

Ustanovení čl. 31 odst. 4 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

-
Poslední aktualizace: 09/03/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.