Dokazování (přepracované znění)

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Lucembursko

Získávání důkazů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 2 bodu 1 – Orgány, jež lze považovat za soudy

V Lucembursku jsou ke shromažďování důkazů pro účely soudního řízení v občanských nebo obchodních věcech příslušné pouze soudní orgány.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Dožádané soudy

Kontaktní údaje soudů příslušných v občanských a obchodních věcech jsou k dispozici prostřednictvím tohoto elektronického odkazu:

Juridictions judiciaires - Organisation de la justice - La Justice - Luxembourg (public.lu).

Článek 4 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem je Nejvyšší státní zastupitelství (Parquet Général):

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefon: (352) 47 59 81-2329
Fax: (352) 47 05 50
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Článek 6 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Lucembursko přijímá formuláře žádosti vyplněné ve francouzštině i v němčině.

Článek 7 – Možné prostředky předávání žádostí a dalších sdělení

V Lucembursku jsou přijatelné tyto způsoby předávání:

  • poštou,
  • faxem.

Článek 19 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ústředním orgánem je Nejvyšší státní zastupitelství (Parquet Général):

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefon: (352) 47 59 81-2329
Fax: (352) 47 05 50
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Článek 29 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 29 odst. 2

  • Úmluva mezi Lucemburským velkovévodstvím a Rakouskou republikou ze dne 17. března 1972, která doplňuje Haagskou úmluvu ze dne 1. března 1954 o civilním řízení.
  • Výměna prohlášení ze dne 23. července 1956 mezi Francií a Lucemburskem o předání dožádání.

Ustanovení čl. 31 odst. 4 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Neuvedeno.

Poslední aktualizace: 14/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.