Dokazování (přepracované znění)

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Malta

Získávání důkazů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 2 bodu 1 – Orgány, jež lze považovat za soudy

Nepoužije se.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Dožádané soudy

1. První senát občanskoprávního soudu, který má obecnou příslušnost v občanskoprávních a obchodních věcech, které nejsou podle zvláštního ustanovení zákona svěřeny k projednání a rozhodnutí jinému soudu. První senát občanskoprávního soudu je rovněž příslušný k projednávání: věcí soudního přezkumu správních úkonů, úkonů týkajících se lidských práv, návrhů týkajících se otázek neurčité hodnoty a otázek věcných práv.

2. Občanskoprávní soud (úsek pro věci obchodního práva), který má zvláštní příslušnost v obchodních věcech.

3. Občanskoprávní soud (úsek pro věci rodinného práva), který má zvláštní příslušnost v rodinných věcech.

4. Občanskoprávní soud (úsek dobrovolné soudní příslušnosti), který má zvláštní příslušnost v nesporných věcech. Jeho úkolem je dohlížet a chránit určitá práva a zájmy, které osoba, jíž náleží, nevykonává.

5. Občanskoprávní soud (úsek pro vymáhání majetku), který má zvláštní pravomoc projednávat žaloby týkající se věcných práv, vymáhat výnosy z trestné činnosti nebo konfiskovat majetek, jehož konfiskace není založena na rozhodnutí o odsouzení státem nebo státním subjektem.

6. Smírčí soud (Malta), který má zvláštní pravomoc projednávat občanskoprávní nároky do výše 15 000 EUR proti osobám, které žijí nebo mají obvyklé bydliště na ostrově Malta.

7. Smírčí soud (Gozo) (vyšší příslušnost), který má zvláštní pravomoc projednávat všechny nároky vůči osobám, které žijí nebo mají obvyklé bydliště na ostrovech Gozo a Comino, jejichž případy by jinak byly projednávány prvním dvorem občanskoprávního soudu (úsekem pro věci rodinného práva) nebo občanskoprávním soudem (úsekem dobrovolné soudní příslušnosti).

8. Smírčí soud (Gozo) (nižší příslušnost), který má zvláštní pravomoc projednávat občanskoprávní nároky do výše 15 000 EUR proti osobám, které žijí nebo mají obvyklé bydliště na ostrovech Gozo nebo Comino.

9. Tribunál pro drobné nároky, který má zvláštní pravomoc projednávat všechny peněžité nároky nepřesahující 5 000 EUR.

Článek 4 – Ústřední orgán

Úřad státního advokáta

16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli,

Valletta VLT1311, Malta

Tel.: (+356) 22265000

E-mail: info@stateadvocate.mt

Článek 6 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Angličtina.

Článek 7 – Možné prostředky předávání žádostí a dalších sdělení

Doporučená zásilka.

Článek 19 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Příslušnými orgány pro přímé dokazování jsou soudní dvory Malty.

Adresa: Courts of Justice of Malta (Soudní dvory Malty)

Triq ir-Repubblika

Valletta VLT1112, Malta

E-mail: info.courts@courtservices.mt

Článek 29 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 29 odst. 2

Nepoužije se.

Ustanovení čl. 31 odst. 4 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Nepoužije se.

Poslední aktualizace: 15/06/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.