Dokazování (přepracované znění)

Nizozemsko

Obsah zajišťuje
Nizozemsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Nizozemsko

Získávání důkazů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 2 bodu 1 – Orgány, jež lze považovat za soudy

Seznam všech příslušných soudů v Nizozemsku podle tohoto článku naleznete na této internetové stránce:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Dožádané soudy

Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Název a adresa příslušného orgánu:

Rechtbank ’s-Gravenhage (okresní soud v Haagu)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage

Postbus 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage

Tel.: 070 362 2200

Článek 4 – Ústřední orgán

Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Název a adresa ústředního orgánu, který bude plnit úkoly stanovené nařízením:

Raad voor de Rechtspraak (Rada pro soudnictví)

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Tel.: 070 361 6161

Rada pro soudnictví je jediným ústředním orgánem, a je tudíž příslušným plnit tyto úkoly ve všech případech.

Článek 6 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Přípustnými jazyky, pokud jde o formulář uvedený v článku 6 nařízení, jsou angličtina a nizozemština.

Článek 7 – Možné prostředky předávání žádostí a dalších sdělení

Nizozemsko akceptuje předávání poštovní cestou. Jiné možnosti předávání mohou být případně stanoveny zvláštním správním předpisem.

Článek 19 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Název a adresa ústředního orgánu:

Raad voor de Rechtspraak

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Tel.: 070 361 6161

Článek 29 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 29 odst. 2

Nepoužije se.

Ustanovení čl. 31 odst. 4 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Bude upřesněno.

Poslední aktualizace: 13/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.