Dokazování (přepracované znění)

Polsko

Obsah zajišťuje
Polsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Polsko

Získávání důkazů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 2 bodu 1 – Orgány, jež lze považovat za soudy

Jiné orgány než soudy neexistují.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Dožádané soudy

Okresní soud (sąd rejonowy).

Článek 4 – Ústřední orgán

Ministerstvo spravedlnosti, odbor pro mezinárodní spolupráci a lidská práva (Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, tel: +48 22 23 90 870

E-mail: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

Článek 6 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Není relevantní.

Článek 7 – Možné prostředky předávání žádostí a dalších sdělení

Dokumenty lze zasílat poštou.

Článek 19 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ministerstvo spravedlnosti, odbor pro mezinárodní spolupráci a lidská práva (Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, tel: +48 22 23 90 870

E-mail: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

Článek 29 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 29 odst. 2

Není relevantní.

Ustanovení čl. 31 odst. 4 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Není relevantní.

Poslední aktualizace: 21/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.