Dokazování (přepracované znění)

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Portugalsko

Získávání důkazů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 2 bodu 1 – Orgány, jež lze považovat za soudy

Nepoužije se.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Dožádané soudy

-

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 4 – Ústřední orgán

Direção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

PT – 1990-097 LISABON

Tel.: +351 217 906 500 – +351 217 906 200/1

Fax: +351 211 545 116 – +351 211 545 100

E-mailová adresa: correio@dgaj.mj.pt

Internetové stránky: https://dgaj.justica.gov.pt/

Územní příslušnost Generálního ředitelství pro správu soudnictví (Direção-Geral da Administração da Justiça) je celostátní.

Článek 6 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Kromě portugalštiny také španělština.

Článek 7 – Možné prostředky předávání žádostí a dalších sdělení

Žádosti a další sdělení lze přijímat:

  • poštou,
  • faxem a
  • telematickými prostředky.

V naléhavých případech je možné využít tyto prostředky:

  • telegram,
  • telefonický hovor (následně je třeba zaslat písemný dokument) nebo
  • obdobné komunikační prostředky.

Článek 19 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Direção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

PT – 1990-097 LISABON

Tel.: +351 217 906 500 – +351 217 906 200/1

Fax: +351 211 545 116 – +351 211 545 100

E-mailová adresa: correio@dgaj.mj.pt

Internetové stránky: https://dgaj.justica.gov.pt/

Článek 29 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 29 odst. 2

Dohoda mezi Portugalskou republikou a Španělským královstvím o soudní spolupráci v trestních a občanskoprávních věcech. V této souvislosti viz rovněž Oznámení č. 274/98 a Seznam č. 73/2000.

Ustanovení čl. 31 odst. 4 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Nepoužije se.

Poslední aktualizace: 02/07/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.