Dokazování (přepracované znění)

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Rumunsko

Získávání důkazů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 2 bodu 1 – Orgány, jež lze považovat za soudy

Nepoužije se.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Dožádané soudy

Okresní soud (judecătoria), v jehož obvodu mají být provedeny požadované důkazy.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 4 – Ústřední orgán

Ministerstvo spravedlnosti (Ministerul Justiției)

Ředitelství pro mezinárodní právo a justiční spolupráci (Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară)

Útvar pro mezinárodní spolupráci v občanských a obchodních věcech (Serviciul Cooperare Judiciară Internațională în Materie Civilă și Comercială)

Strada Apolodor 17, Sector 5, 050741, Bukurešť

Tel.: +40372041077 (sekretariát), fax: +40 37204 1079; E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Článek 6 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Pouze rumunština.

Článek 7 – Možné prostředky předávání žádostí a dalších sdělení

Poštou, faxem.

Článek 19 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ministerstvo spravedlnosti (Ministerul Justiției)

Ředitelství pro mezinárodní právo a justiční spolupráci (Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară)

Útvar pro mezinárodní spolupráci v občanských a obchodních věcech (Serviciul Cooperare Judiciară Internațională în Materie Civilă și Comercială)

Strada Apolodor 17, Sector 5, 050741, Bukurešť

Tel.: +40372041077 (sekretariát), fax: +40 37204 1079;

E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Článek 29 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 29 odst. 2

Nepoužije se.

Ustanovení čl. 31 odst. 4 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Nepoužije se.

Poslední aktualizace: 26/06/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.