Dokazování (přepracované znění)

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

Ustanovení čl. 2 bodu 1 – Orgány, jež lze považovat za soudy

Jinými orgány pro účely čl. 2 bodu 1 jsou notáři (v dědickém řízení a v řízení o umoření listiny).

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Dožádané soudy

Okresní soudy nebo městské soudy, v jejichž obvodě se požadovaný důkaz má vykonat, s tím, že:

–          ve všech okresech Bratislavy v rodinněprávních a statusových věcech je příslušný Městský soud Bratislava II,

–          ve všech okresech Bratislavy a v okresech Malacky a Pezinok v obchodněprávních věcech je příslušný Městský soud Bratislava III,

–          ve všech okresech Bratislavy v ostatních věcech je příslušný Městský soud Bratislava IV.

Článek 4 – Ústřední orgán

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky

odbor mezinárodního práva soukromého

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421 2 888 91 111

Fax: +421 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Internetové stránky: https://www.justice.gov.sk/

Jazykové znalosti: slovenština, čeština, angličtina.

Článek 6 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Slovenská republika pro účely vyplňování formulářů akceptuje kromě slovenského jazyka i český jazyk.

Článek 7 – Možné prostředky předávání žádostí a dalších sdělení

Žádosti přijímají slovenské orgány písemně, v tištěné podobě.

Článek 19 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky

odbor mezinárodního práva soukromého

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421 2 888 91 111

Fax: +421 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Internetové stránky: https://www.justice.gov.sk/

Článek 29 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 29 odst. 2

Nepoužije se.

Ustanovení čl. 31 odst. 4 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Nepoužije se.
Poslední aktualizace: 11/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.