Dokazování (přepracované znění)

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Slovensko

Získávání důkazů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 2 bodu 1 – Orgány, jež lze považovat za soudy

Jinými orgány pro účely čl. 2 bodu 1 jsou notáři (v dědickém řízení a v řízení o umoření listiny).

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Dožádané soudy

Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Okresní soudy.

Článek 4 – Ústřední orgán

Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky

odbor mezinárodního práva soukromého

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421 2 888 91 111

Fax: +421 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Internetové stránky: https://www.justice.gov.sk/

Jazykové znalosti: slovenština, čeština, angličtina, francouzština.

Článek 6 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Slovenská republika pro účely vyplňování formulářů akceptuje kromě slovenského jazyka i český jazyk.

Článek 7 – Možné prostředky předávání žádostí a dalších sdělení

Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Žádosti přijímají slovenské orgány písemně, v tištěné podobě (poštovní službou).

Článek 19 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky

odbor mezinárodního práva soukromého

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421 2 888 91 111

Fax: +421 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Internetové stránky: https://www.justice.gov.sk/

Článek 29 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 29 odst. 2

Nepoužije se.

Ustanovení čl. 31 odst. 4 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Nepoužije se.
Poslední aktualizace: 31/05/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.