Dokazování (přepracované znění)

Slovinsko

Obsah zajišťuje
Slovinsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Slovinsko

Získávání důkazů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 2 bodu 1 – Orgány, jež lze považovat za soudy

Ve Slovinsku jsou k dokazování pro účely soudního řízení a provádění nařízení příslušné pouze soudy.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Dožádané soudy

Soudy, které jsou příslušné k dokazování podle tohoto nařízení, jsou krajské soudy (okrožna sodišča).

Článek 4 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem pro provádění nařízení je Ministerstvo spravedlnosti:

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: +386 13695394

Fax: +386 13695233

E-mail: gp.mp@gov.si

Článek 6 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Formuláře uvedené v příloze I se přijímají ve slovinštině nebo angličtině.

Článek 7 – Možné prostředky předávání žádostí a dalších sdělení

Pokud se pro příjem žádostí použije čl. 7 odst. 4 nařízení, předávání se uskuteční prostřednictvím poštovních služeb, včetně expresních služeb a telefaxu.

Článek 19 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Příslušným orgánem pro přijímání žádostí o přímé dokazování ve Slovinsku je Ministerstvo spravedlnosti:

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: +386 13695394

Fax: +386 13695233

E-mail: gp.mp@gov.si

Článek 29 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 29 odst. 2

Smlouva mezi Slovinskou republikou a Chorvatskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních ze dne 7. února 1994.

Ustanovení čl. 31 odst. 4 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Nepoužije se.

Poslední aktualizace: 09/03/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.