Dokazování (přepracované znění)

Španělsko

Obsah zajišťuje
Španělsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Španělsko

Získávání důkazů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 2 bodu 1 – Orgány, jež lze považovat za soudy

Neuplatňuje se

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Dožádané soudy

Soudci nebo soudní úředníci.

V rámci španělského soudního systému předají orgány určené Španělskem jako „přijímající subjekt“ (podatelny soudů a společné procesní služby, Decanatos y Servicios comunes procesales) žádost orgánu příslušnému k dokazování.

Článek 4 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem určeným Španělskem je odbor generálního ředitelství pro mezinárodní právní spolupráci na ministerstvu spravedlnosti (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

C/ San Bernardo, 62

CP-28015 Madrid

Fax +34 9139044 57

E-mail: sgcji@mjusticia.es

rogatoriascivil@mjusticia.es

Článek 6 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Španělsko souhlasí, aby žádost a sdělení stanovené v nařízení byly podávány ve španělštině nebo v portugalštině.

Článek 7 – Možné prostředky předávání žádostí a dalších sdělení

Pokud jde o způsoby přijetí, které jsou v současné době k dispozici, soudy používají elektronické a telematické prostředky. Pokud pro předávání a přijímání žádostí a dokumentů elektronické prostředky nejsou k dispozici, používá se poštovních služeb.

Článek 19 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Soudci nebo soudní úředníci soudů příslušných v místě, kde se provádí dokazování.

Článek 29 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 29 odst. 2

Žádné připomínky

Ustanovení čl. 31 odst. 4 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Žádné připomínky

Poslední aktualizace: 26/02/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.