Dokazování (přepracované znění)

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Švédsko

Získávání důkazů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 2 bodu 1 – Orgány, jež lze považovat za soudy

Nepoužije se

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Dožádané soudy

Soudy (tingsrätter)

Článek 4 – Ústřední orgán

Justitiedepartementet (Ministerstvo spravedlnosti)

Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (Oddělení pro trestní věci a mezinárodní justiční spolupráci)

Centralmyndigheten (Ústřední orgán)

S-103 33 Stockholm

Tel.: + 46 8 405 45 00

Fax: +46 8 405 46 76

E-mail: ju.birs@gov.se

Článek 6 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Formulář v příloze I je kromě švédštiny možno vyplnit i v angličtině.

Článek 7 – Možné prostředky předávání žádostí a dalších sdělení

Nepoužije se

Článek 19 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Justitiedepartementet (Ministerstvo spravedlnosti)

Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (Oddělení pro trestní věci a mezinárodní justiční spolupráci)

Centralmyndigheten (Ústřední orgán)

S-103 33 Stockholm

Tel.: + 46 8 405 45 00

Fax: +46 8 405 46 76

E-mail: ju.birs@gov.se

Článek 29 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 29 odst. 2

V současnosti žádné takové dohody nebo ujednání neexistují.

Ustanovení čl. 31 odst. 4 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Nepoužije se

Poslední aktualizace: 16/02/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.