Bevisoptagelse (omarbejdning)

Nationale oplysninger og onlineformularer i relation til forordning nr. 2020/1783.

Almindelige oplysninger

Forordning (EU) 2020/1783 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (omarbejdning) har til formål at forbedre, forenkle og fremskynde samarbejdet mellem retterne om bevisoptagelse. Forordningen erstattede Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 med virkning fra den 1. juli 2022.

Det decentrale it-system som et obligatorisk kommunikationsmiddel, der skal anvendes til fremsendelse og modtagelse af anmodninger, formularer og anden kommunikation, vil dog først finde anvendelse fra den 1. maj 2025 (den første dag i den måned, der følger efter perioden på tre år efter datoen for ikrafttrædelsen af den gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i artikel 25 (for yderligere oplysninger henvises til artikel 35 i forordning (EU) 2020/1783).

Forordningen finder anvendelse på alle Den Europæiske Unions medlemsstater med undtagelse af Danmark. Mellem Danmark og de øvrige medlemsstater finder Haagerkonventionen af 1970 om bevisoptagelse i udlandet i sager om civile eller kommercielle spørgsmål anvendelse.

I forordningen er der fastsat tre former for bevisoptagelse mellem medlemsstaterne: Bevisoptagelse via den anmodede ret, direkte bevisoptagelse ved den anmodende ret og bevisoptagelse ved diplomatiske eller konsulære embedsmænd.

Den anmodende ret er den ret eller en anden kompetent myndighed som meddelt af den relevante medlemsstat, for hvilken sagen er anlagt eller påregnes anlagt. Den anmodede ret er den ret, der i en anden medlemsstat har kompetence til at optage bevis. Den centrale enhed har til opgave at afgive oplysninger og at overvinde de vanskeligheder, som måtte opstå i forbindelse med anmodninger.

Forordningen indeholder 14 standardformularer.

På den europæiske e-Justice-portal finder du oplysninger om, hvordan forordningen anvendes, og et brugervenligt værktøj til udfyldelse af formularerne.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Relevante links

Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område

Haagerkonventionen af 18. marts 1970 om bevisoptagelse i udlandet i sager om civile eller kommercielle spørgsmål


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Bevisindhentelse


*skal udfyldes
Sidste opdatering: 22/02/2023

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.