Bevisoptagelse (omarbejdning)

Frankrig

Indholdet er leveret af
Frankrig

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Frankrig

Bevisindhentelse


*skal udfyldes

Artikel 2, stk. 1 — Myndigheder, der kan betragtes som retter

Kun Retten kan efter begæring fra en af parterne eller af egen drift fremsætte en anmodning om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område med henblik på at foretage eller foranledige sådanne retslige handlinger foretaget, som den finder nødvendige.

Artikel 3, stk. 2 — Anmodede retter

Fremsættelse af anmodninger om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område henhører under retternes enekompetence.

Det er retten i den retskreds, hvor anmodningen om bevisoptagelse skal behandles, der har stedlig kompetence.

Nærmere oplysninger om den kompetente domstol fremgår af Det Europæiske Civilretlige Atlas på webstedet e-justice.

Artikel 4 — Centralt organ

Frankrig har valgt at have ét organ med national kompetence, nemlig Département de l’entraide, du droit international privé et européen, DEDIPE (Afdelingen for gensidig bistand, international privatret og europæisk ret) under Justitsministeriet, som har følgende kontaktoplysninger:

Adresse:
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tlf.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikel 6 — Sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Formularer, der sendes til retten og det centrale organ, skal udfyldes på fransk eller oversættes til fransk.

Artikel 7 — Måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger kan sendes til retten og det centrale organ pr. brev, fax eller e-mail.

Hvis anmodningerne kræver eller er forsynet med et segl eller en håndskrevet underskrift, kan disse erstattes af "kvalificerede elektroniske segl" eller "kvalificerede elektroniske signaturer" som omhandlet i artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) nr. 910/2014.

Artikel 19 — Centralt organ eller kompetent myndighed/kompetente myndigheder, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tlf.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikel 29 — Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 29, stk. 2

Ikke relevant

Artikel 31, stk. 4 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ikke relevant

Sidste opdatering: 03/02/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.