Bevisoptagelse (omarbejdning)

Tyskland

Indholdet er leveret af
Tyskland

Artikel 2, stk. 1 — Myndigheder, der kan betragtes som retter

Ingen

Artikel 3, stk. 2 — Anmodede retter

I sin egenskab af anmodet ret som omhandlet i artikel 3 i forordning (EU) 2020/1783 er den distriktsret (Amtsgericht), i hvis retskreds sagen skal gennemføres, kompetent til at optage bevis i Forbundsrepublikken Tyskland, jf. retsplejelovens (Zivilprocessordnung, ZPO) § 1074, stk. 1.

Delstatsregeringerne kan ved bekendtgørelse overdrage den anmodede rets opgaver til en bestemt distriktsret uanset retskreds, jf. retsplejelovens § 1074, stk. 2.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 4 — Centralt organ

Det centrale organs opgaver udføres primært på delstatsniveau. I hver delstat er der et centralt organ, der er kompetent i den pågældende delstat. Det er delstatsregeringen, der afgør, hvilket organ der udfører denne opgave på sit område, jf. retsplejelovens § 1074, stk. 3. I de fleste tilfælde er delstatens centrale organ delstatens retsvæsen, en landsret (Oberlandesgericht) eller en distriktsret (Amtsgericht).

Ud over de 16 centrale organer på delstatsniveau er der et centralt organ på forbundsniveau, nemlig justitsministeriet (Bundesamt für Justiz). Det centrale organ på forbundsniveau bistår om nødvendigt delstaternes kompetente myndigheder, jf. § 1074, stk. 4, i den civile retsplejelov.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 6 — Sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Anmodninger, meddelelser, der afgives i henhold til forordningen, og angivelser i formularerne i bilag I til forordningen skal affattes på tysk, jf. § 1075 i ZPO.

Artikel 7 — Måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Ikke relevant

Artikel 19 — Centralt organ eller kompetent myndighed/kompetente myndigheder, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Det centrale organs opgaver varetages i hver tysk delstat af det organ, som delstatsregeringen har udpeget. Det er som regel delstatens justitsministerium (Landesjustizverwaltung), en landsret (Oberlandesgericht) eller en distriktsret (Amtsgericht) i den pågældende delstat.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 29 — Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 29, stk. 2

Ikke relevant

Artikel 31, stk. 4 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ikke relevant

Sidste opdatering: 08/07/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.