Bevisoptagelse (omarbejdning)

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Grækenland

Bevisindhentelse


*skal udfyldes

Artikel 2, stk. 1 — Myndigheder, der kan betragtes som retter

Kompetencen til bevisoptagelse med henblik på retssager på det civil‑ og handelsretlige område ligger hos retterne i første instans (Πρωτοδικεία) i Grækenland på grundlag af deres stedlige kompetence. Der er ikke udpeget andre myndigheder end domstole.

Artikel 3, stk. 2 — Anmodede retter

I forbindelse med fuldbyrdelse af anmodninger om gensidig retshjælp har de retter i første instans, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, generel kompetence til at optage bevis på det civil‑ og handelsretlige område i medfør af deres stedlige kompetence.

Klik på linket nedenfor for at få vist alle kompetente domstole, jf. nævnte artikel, i medfør af deres stedlige kompetence (https://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2021/10/Protodikeia.pdf).

Artikel 4 — Centralt organ

Det centrale organ er justitsministeriet, afdelingen for international privatret (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Τμήμα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου) (postadresse: Leof. Mesogion 96 11527 Athen, kontaktpunkt: Georgios Kouvelas, tlf.: +30 213 130 7529, +213 130 7480, e-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Artikel 6 — Sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Anmodninger kan fremsættes på følgende sprog: græsk.

Artikel 7 — Måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

De tekniske midler, som de domstole, der fremgår af den i artikel 3, stk. 2, omhandlede liste, råder over til fremsendelse af anmodningen, kan være forskellige fra den ene domstol til den anden og kan ændre sig over tid.

Derfor anbefales det, at de kompetente personer ved henholdsvis den anmodende domstol og den anmodede domstol drøfter sagen ad elektronisk vej, om nødvendigt bistået af de centrale myndigheder. Efter forudgående aftale kan der desuden anvendes kommercielle applikationer (f.eks. Skype).

Artikel 19 — Centralt organ eller kompetent myndighed/kompetente myndigheder, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Det centrale organ eller den kompetente myndighed (de kompetente myndigheder) med ansvar for at træffe afgørelse om anmodninger om direkte bevisoptagelse — justitsministeriet, afdelingen for international privatret (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Τμήμα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου) (postadresse: Leof. Mesogion 96 11527 Athen, kontaktpunkt: Georgios Kouvelas, tlf.: +30 213 130 7529, +213 130 7480, e-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Artikel 29 — Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 29, stk. 2

Denne forordning har forrang for de øvrige bestemmelser i følgende bilaterale konventioner, som Den Hellenske Republik er part i:

— Konventionen mellem Grækenland og Tyskland om gensidig retshjælp i civilretlige og handelsretlige sager af 11. maj 1938 (undtagelsesbestemmelser 1432/1938 — FEK A 399/1938)

— Konventionen mellem Grækenland og Jugoslavien om gensidige retlige forbindelser af 18. juni 1959, ratificeret ved lovdekret nr. 4009/1959 (FEK A 238 af 5.11.1959)

— Konventionen mellem Kongeriget Grækenland og Republikken Østrig om gensidig retshjælp i civilretlige og handelsretlige sager, undertegnet i Athen den 6. december 1965 (lovdekret nr. 137/1969 — FEK A 45/1969)

— Konventionen mellem Den Socialistiske Republik Rumænien og Den Hellenske Republik om gensidig retshjælp i civilretlige og strafferetlige sager, undertegnet i Bukarest den 19. oktober 1972 (lovdekret nr. 429/1974 — FEK A 178/1974)

— Konventionen mellem Folkerepublikken Bulgarien og Den Hellenske Republik om gensidig retshjælp i civilretlige og strafferetlige sager, undertegnet i Athen den 10. april 1976 (lov 841/1978 — FEK A 228/1978)

— Konventionen mellem Folkerepublikken Ungarn og Den Hellenske Republik om gensidig retshjælp i civilretlige og strafferetlige sager, undertegnet i Budapest den 8. oktober 1979 (lov nr. 1149/1981 — FEK A 117/1981)

— Konventionen mellem Folkerepublikken Polen og Den Hellenske Republik om gensidig retshjælp i civilretlige og strafferetlige sager, undertegnet i Athen den 24. oktober 1979 (lov nr. 1184/1981 — FEK A 198/1981)

— Konventionen mellem Den Hellenske Republik og Den Socialistiske Republik Tjekkoslovakiet om gensidig retshjælp i civilretlige og strafferetlige sager, undertegnet i Athen den 22. oktober 1980 og fortsat i kraft mellem Den Tjekkiske Republik, Slovakiet og Grækenland (lov nr. 1323/1983 — FEK A 8/1983)

— Konventionen mellem Republikken Cypern og Den Hellenske Republik om retligt samarbejde i civilretlige, familieretlige, handelsretlige og strafferetlige sager, undertegnet i Nicosia den 5. marts 1984 (lov nr. 1548/1985 — FEK A 95/1985).

Artikel 31, stk. 4 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Grækenland har ikke til hensigt at anvende det decentrale system før den frist, der er fastsat i denne forordning.

Sidste opdatering: 08/03/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.