Bevisoptagelse (omarbejdning)

Ungarn

Indholdet er leveret af
Ungarn

Artikel 2, stk. 1 — Myndigheder, der kan betragtes som retter

Notar (i sager om realiteten og betalingspåbud), myndighed med ansvar for værgemål (i sager vedrørende forældreansvar).

Artikel 3, stk. 2 — Anmodede retter

Behandling af anmodninger om retslig bistand i forbindelse med bevisoptagelse henhører under distriktsrettens (járásbíróságnak) saglige og stedlige kompetence [i Budapest: den centrale distriktsdomstol i Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság)]

a) hvor den person, der skal afgive forklaring, har bopæl eller sædvanligt opholdssted, eller

b) hvor genstanden for inspektionen befinder sig, eller

c) i mangel heraf kan bevisoptagelsen finde sted på den mest hensigtsmæssige måde, navnlig når flere personer, der skal afgive forklaring, har bopæl eller sædvanligt opholdssted i forskellige retskredse, eller de genstande, der er genstand for inspektion, befinder sig på områder, hvor forskellige retter har stedlig kompetence.

Artikel 4 — Centralt organ

Det centrale organ, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, er justitsministeren:

Igazságügyi Minisztérium (Justitsministeriet)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (Afdelingen for international privatret)

Adresse: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Postadresse: Pf. 2., 1357 Budapest

Tlf.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu.

Artikel 6 — Sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Ungarsk, engelsk og tysk accepteres.

Artikel 7 — Måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Formularerne modtages af retten pr. post, pr. fax og elektronisk.

Artikel 19 — Centralt organ eller kompetent myndighed/kompetente myndigheder, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Det centrale organ, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, og artikel 19 er justitsministeren:

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Magánjogi Főosztály

Adresse: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Postadresse: Pf. 2., 1357 Budapest

Tlf.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu.

Artikel 29 — Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 29, stk. 2

Ungarn har ingen relevant aftale med en anden medlemsstat.

Artikel 31, stk. 4 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 02/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.