Bevisoptagelse (omarbejdning)

Ungarn

Indholdet er leveret af
Ungarn

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Ungarn

Bevisindhentelse


*skal udfyldes

Artikel 2, stk. 1 — Myndigheder, der kan betragtes som retter

Notar (i sager om realiteten og betalingspåbud), myndighed med ansvar for værgemål (i sager vedrørende forældreansvar).

Artikel 3, stk. 2 — Anmodede retter

Behandling af anmodninger om retslig bistand i forbindelse med bevisoptagelse henhører under distriktsrettens (járásbíróságnak) saglige og stedlige kompetence [i Budapest: den centrale distriktsdomstol i Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság)]

a) hvor den person, der skal afgive forklaring, har bopæl eller sædvanligt opholdssted, eller

b) hvor genstanden for inspektionen befinder sig, eller

c) i mangel heraf kan bevisoptagelsen finde sted på den mest hensigtsmæssige måde, navnlig når flere personer, der skal afgive forklaring, har bopæl eller sædvanligt opholdssted i forskellige retskredse, eller de genstande, der er genstand for inspektion, befinder sig på områder, hvor forskellige retter har stedlig kompetence.

Artikel 4 — Centralt organ

Det centrale organ, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, er justitsministeren:

Igazságügyi Minisztérium (Justitsministeriet)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (Afdelingen for international privatret)

Adresse: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Postadresse: Pf. 2., 1357 Budapest

Tlf.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu.

Artikel 6 — Sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Ungarsk, engelsk og tysk accepteres.

Artikel 7 — Måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Formularerne modtages af retten pr. post, pr. fax og elektronisk.

Artikel 19 — Centralt organ eller kompetent myndighed/kompetente myndigheder, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Det centrale organ, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, og artikel 19 er justitsministeren:

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Magánjogi Főosztály

Adresse: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Postadresse: Pf. 2., 1357 Budapest

Tlf.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu.

Artikel 29 — Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 29, stk. 2

Ungarn har ingen relevant aftale med en anden medlemsstat.

Artikel 31, stk. 4 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 02/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.