Bevisoptagelse (omarbejdning)

Irland

Indholdet er leveret af
Irland

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Irland

Bevisindhentelse


*skal udfyldes

Artikel 2, stk. 1 — Myndigheder, der kan betragtes som retter

Ingen

Artikel 3, stk. 2 — Anmodede retter

District Court 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

IE-Dublin 7

Tlf.: (353-01) 888 6152

Fax nr.: (353-01) 878 3218

maevefoley@courts.ie

Kontaktperson: Maeve Foley

Stedlig kompetence Hele landet

Artikel 4 — Centralt organ

Courts Service, 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

IE-Dublin 7

Tlf.: (353-01) 888 6152

Fax nr.: (353-01) 878 3218

maevefoley@courts.ie

Kontaktperson: Maeve Foley

Stedlig kompetence Hele landet

Artikel 6 — Sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Formularerne vil kun blive accepteret på irsk eller engelsk

Artikel 7 — Måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger kan sendes pr. post, fax eller e-mail

Artikel 19 — Centralt organ eller kompetent myndighed/kompetente myndigheder, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

1) Circuit Court har kompetence til at optage bevis efter en anmodning, der er omfattet af artikel 1, stk. 1, litra a), i Rådets forordning.

2) Med forbehold af stk. 3 udøves Circuit Courts beføjelser i henhold til stk. 1 af den justitssekretær (county registrar), hvor det vidne, der skal afgive forklaring, er bosiddende, eller udøver sit erhverv eller anden beskæftigelse.

3) Hvis en anmodning vedrører mere end ét vidne, og stk. 2 ville indebære, at justitssekretærer fra flere retskredse skulle afhøre de berørte vidner, udøves den kompetence, der er tillagt Circuit Court ved stk. 1, i relation til afhøring af hvert af disse vidner af den justitssekretær, der måtte blive udpeget af direktøren for domstolsstyrelsen (Chief Executive of the Courts Service), eller af den medarbejder, som den pågældende justitssekretær bemyndiger hertil.

4) Domstolsstyrelsen (Courts Service) er udpeget som det centrale organ i Irland i henhold til artikel 4 og 19 i Rådets forordning.

Kontaktoplysninger kan findes nedenfor:

Courts Service, 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

IE-Dublin 7

Tlf.: (353-01) 888 6152

Fax nr.: (353-01) 878 3218

maevefoley@courts.ie

Kontaktperson: Maeve Foley

Circuit & District Court Operations Directorate

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Tlf.: +353 1 888 6066/6070

Fax nr.: (353-01) 888 60 63

Kontaktperson : Treena Hever

E-mail: CDDirectorate@courts.ie

Superior Courts Directorate

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Kontaktperson: Natasha Whyte

E-mail: superiorcourtsoperations@courts.ie

Artikel 29 — Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 29, stk. 2

Ingen

Artikel 31, stk. 4 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ikke relevant

Sidste opdatering: 17/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.