Bevisoptagelse (omarbejdning)

Malta

Indholdet er leveret af
Malta

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Malta

Bevisindhentelse


*skal udfyldes

Artikel 2, stk. 1 — Myndigheder, der kan betragtes som retter

Ikke relevant.

Artikel 3, stk. 2 — Anmodede retter

1. Civilretten (første afdeling) [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili], som har generel kompetence inden for civil- og handelsretlige spørgsmål, som andre domstole i henhold til en særlig lovbestemmelse ikke kan fastsætte eller træffe afgørelse om. Civilrettens første afdeling har desuden kompetence til at behandle sager vedrørende domstolskontrol af administrative handlinger, sager vedrørende menneskerettigheder, sager vedrørende spørgsmål om tinglige rettigheder.

2. Civilretten (handelssager) [Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Kummerċ)], der har særlig kompetence inden for handelsspørgsmål.

3. Civilretten (afdeling for familieretlige anliggender) [Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja)], der har særlig kompetence inden for familieretlige spørgsmål.

4. Civilretten (afdeling for frivillig retspleje) [Qorti Ċivili (Sezzjoni ta’ Ġurisdizzjoni Volontarja)] behandler sager henhørende under frivillig retspleje. Den fører tilsyn med og beskytter visse rettigheder og interesser, som ikke udøves af den person, som disse rettigheder eller interesser tilhører.

5. Civilretten (afdeling for inddrivelse af aktiver) [Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Irkupru tal-Assi)] har særlig kompetence til at behandle sager in rem, inddrive udbytte fra strafbare forhold og konfiskere formuegoder, der ikke er baseret på en dom afsagt mod staten eller en statslig enhed.

6. Byretten (Malta) [Qorti tal-Maġistrati (Malta)] har særlig kompetence til at behandle civile spørgsmål for beløb op til 15 000 EUR vedrørende personer, der har bopæl eller har sædvanligt opholdssted på øen Malta.

7. Byretten (Gozo) (højere instans) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) Ġurisdizzjoni Superjuri] har særlig kompetence til at behandle alle sager vedrørende personer, der har bopæl eller har sædvanligt opholdssted på Gozo eller Comino, og hvis sager ellers ville have været behandlet af civilrettens første afdeling (afdeling for familieretlige anliggender) eller af civilretten (afdeling for frivillig retspleje).

8. Byretten (Gozo) (højere retsinstans) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) Ġurisdizzjoni Inferjuri] har særlig kompetence til at behandle alle sager af en værdi på højst 15 000 EUR vedrørende personer, der har bopæl eller sædvanligt opholdssted på Gozo.

9. Småkravsretten har særlig kompetence til at behandle alle sager om pengekrav for en værdi på højst 5 000 EUR.

Artikel 4 — Centralt organ

Office of the State Advocate

16, Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli,

Valletta VLT1311

Tlf.: +35622265000

E-mail: info@stateadvocate.mt

Artikel 6 — Sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Engelsk.

Artikel 7 — Måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anbefalet post.

Artikel 19 — Centralt organ eller kompetent myndighed/kompetente myndigheder, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

De maltesiske domstole er de kompetente myndigheder med hensyn til direkte bevisoptagelse.

Postadresse: Courts of Justice of Malta

Triq ir-Repubblika

Valletta VLT1112

E-mail: info.courts@courtservices.mt

Artikel 29 — Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 29, stk. 2

Ikke relevant.

Artikel 31, stk. 4 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ikke relevant.
Sidste opdatering: 15/06/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.