Bevisoptagelse (omarbejdning)

Slovenien

Indholdet er leveret af
Slovenien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Slovenien

Bevisindhentelse


*skal udfyldes

Artikel 2, stk. 1 — Myndigheder, der kan betragtes som retter

I Slovenien er det kun retterne, der har kompetence til at indhente bevismateriale med henblik på retssager og gennemførelse af forordningen.

Artikel 3, stk. 2 — Anmodede retter

Regionale retter er de retter, der har kompetence til at indhente bevismateriale i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 4 — Centralt organ

Det centrale organ, der er ansvarligt for gennemførelsen af forordningen, er:

Justitsministeriet

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tlf.: (+386)1 369 53 94

Fax: (+386)1 369 52 33

E-mail: gp.mp@gov.si

Artikel 6 — Sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Formularerne i bilag I accepteres på slovensk eller engelsk.

Artikel 7 — Måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Hvis modtagelsen af anmodninger er omfattet af forordningens artikel 7, stk. 4, sendes anmodningerne via posttjenester, herunder kurertjenester og fax.

Artikel 19 — Centralt organ eller kompetent myndighed/kompetente myndigheder, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Den myndighed, der er kompetent til at modtage anmodninger om direkte bevisoptagelse i Slovenien, er:

Justitsministeriet

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tlf.: (+386)1 369 53 94

Fax: (+386)1 369 52 33

E-mail: gp.mp@gov.si

Artikel 29 — Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 29, stk. 2

Traktaten mellem Republikken Kroatien og Republikken Slovenien om retlig bistand i civilretlige og strafferetlige sager af 7. februar 1994.

Artikel 31, stk. 4 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 09/03/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.