Διεξαγωγή αποδείξεων (αναδιατύπωση)

Αυστρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Αυστρία

Διεξαγωγή αποδείξεων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 – Αρχές που μπορούν να θεωρηθούν δικαστήρια

Στην Αυστρία, οι μόνες αρχές που έχουν, βάσει του εθνικού δικαίου, αρμοδιότητα για τη διασυνοριακή διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού είναι επί του παρόντος τα δικαστήρια.

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Δικαστήρια εκτελέσεως

Στην Αυστρία, τα περιφερειακά δικαστήρια (Bezirksgerichte) είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών διεξαγωγής αποδείξεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1783, της 25ης Νοεμβρίου 2020, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (διεξαγωγή αποδείξεων).

Άρθρο 4 – Κεντρικό όργανο

Κεντρικό όργανο για ολόκληρη την Αυστρία, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού:

Bundesministerium für Justiz (Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Museumstrasse 7

1070 Wien

Τηλέφωνο: (++43-1) 52 1 52 0

Φαξ: (++43-1) 52 1 52 2727

Ηλεκτρονική διεύθυνση: team.z@bmj.gv.at

Άρθρο 6 – Γλώσσες που γίνονται αποδεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Τα έντυπα επιτρέπεται να συμπληρώνονται στη γερμανική ή την αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 7 – Μέσα που γίνονται αποδεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Ακόμη και αφού αρχίσει να ισχύει η υποχρέωση διαβίβασης των παραγγελιών και των κοινοποιήσεων μέσω αποκεντρωμένου πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στο e-CODEX, σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό (άρθρο 7 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 35 παράγραφος 3 του κανονισμού), οι παραγγελίες και οι κοινοποιήσεις μπορούν να διαβιβάζονται ταχυδρομικώς, μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περίπτωση δυσλειτουργίας του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος ή σε μία από τις άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4.

Άρθρο 19 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια/-ες αρχή/-ές με αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Κεντρικό όργανο για ολόκληρη την Αυστρία, σύμφωνα με το άρθρο 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του κανονισμού:

Bundesministerium für Justiz (Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Museumstrasse 7

1070 Wien

Τηλέφωνο: (++43-1) 52 1 52 0

Φαξ: (++43-1) 52 1 52 2727

Ηλεκτρονική διεύθυνση: team.z@bmj.gv.at

Άρθρο 29 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 29 παράγραφος 2

Επί του παρόντος δεν προβλέπεται η διατήρηση διμερών συμφωνιών.

Άρθρο 31 παράγραφος 4 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια επ’ αυτού.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/06/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.