Διεξαγωγή αποδείξεων (αναδιατύπωση)

Αυστρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Αυστρία

Διεξαγωγή αποδείξεων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 – Αρχές που μπορούν να θεωρηθούν δικαστήρια

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην Αυστρία, οι μόνες αρχές που έχουν, βάσει του εθνικού δικαίου, αρμοδιότητα για τη διασυνοριακή διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού είναι επί του παρόντος τα δικαστήρια.

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Δικαστήρια εκτελέσεως

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην Αυστρία, τα περιφερειακά δικαστήρια (Bezirksgerichte) είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών διεξαγωγής αποδείξεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1783, της 25ης Νοεμβρίου 2020, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (διεξαγωγή αποδείξεων).

Άρθρο 4 – Κεντρικό όργανο

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Κεντρικό όργανο για ολόκληρη την Αυστρία, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού:

Bundesministerium für Justiz (Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Museumstrasse 7

1070 Wien

Τηλέφωνο: (++43-1) 52 1 52 0

Φαξ: (++43-1) 52 1 52 2727

Ηλεκτρονική διεύθυνση: team.z@bmj.gv.at

Άρθρο 6 – Γλώσσες που γίνονται αποδεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Τα έντυπα επιτρέπεται να συμπληρώνονται στη γερμανική ή την αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 7 – Μέσα που γίνονται αποδεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Ακόμη και αφού αρχίσει να ισχύει η υποχρέωση διαβίβασης των παραγγελιών και των κοινοποιήσεων μέσω αποκεντρωμένου πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στο e-CODEX, σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό (άρθρο 7 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 35 παράγραφος 3 του κανονισμού), οι παραγγελίες και οι κοινοποιήσεις μπορούν να διαβιβάζονται ταχυδρομικώς, μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περίπτωση δυσλειτουργίας του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος ή σε μία από τις άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4.

Άρθρο 19 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια/-ες αρχή/-ές με αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Κεντρικό όργανο για ολόκληρη την Αυστρία, σύμφωνα με το άρθρο 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του κανονισμού:

Bundesministerium für Justiz (Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Museumstrasse 7

1070 Wien

Τηλέφωνο: (++43-1) 52 1 52 0

Φαξ: (++43-1) 52 1 52 2727

Ηλεκτρονική διεύθυνση: team.z@bmj.gv.at

Άρθρο 29 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 29 παράγραφος 2

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Επί του παρόντος δεν προβλέπεται η διατήρηση διμερών συμφωνιών.

Άρθρο 31 παράγραφος 4 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια επ’ αυτού.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/06/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.