Διεξαγωγή αποδείξεων (αναδιατύπωση)

Βέλγιο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Βέλγιο

Διεξαγωγή αποδείξεων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 – Αρχές που μπορούν να θεωρηθούν δικαστήρια

Άνευ αντικειμένου

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Δικαστήρια εκτελέσεως

Πρωτοδικείο (tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg).

Άρθρο 4 – Κεντρικό όργανο

Service public fédéral Justice / Federale Overheidsdienst Justitie
Service de Coopération internationale civile / Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken
Boulevard de Waterloo 115 / Waterloolaan 115
1000 Bruxelles / Brussel
Belgique / België

Τηλ.: +32(2)542.65.11  
Φαξ +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38  
Ηλ. ταχ.: eu1206ue@just.fgov.be
Κατά τόπον αρμοδιότητα: Βέλγιο (όλη η χώρα)
Γλώσσες: Γαλλικά, ολλανδικά και αγγλικά.

Άρθρο 6 – Γλώσσες που γίνονται αποδεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Τα τυποποιημένα έντυπα που προβλέπονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού και τυχόν συνημμένα έγγραφα πρέπει να συμπληρώνονται ή να μεταφράζονται στη γλώσσα της δικαστικής περιφέρειας του πρωτοδικείου στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Καμία άλλη γλώσσα δεν γίνεται δεκτή.

Άρθρο 7 – Μέσα που γίνονται αποδεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Ταχυδρομείο ή φαξ.

Άρθρο 19 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια/-ες αρχή/-ές με αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Service public fédéral Justice / Federale Overheidsdienst Justitie Service de Coopération internationale civile / Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken
Boulevard de Waterloo 115 / Waterloolaan 115
1000 Bruxelles / Brussel
Belgique / België

Τηλ.: +32(2)542.65.11  
Φαξ +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38  
Ηλ. ταχ.: eu1206ue@just.fgov.be
Κατά τόπον αρμοδιότητα: Βέλγιο (όλη η χώρα)
Γλώσσες: Γαλλικά, ολλανδικά και αγγλικά.

Άρθρο 29 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 29 παράγραφος 2

Το Βέλγιο δηλώνει ότι, στις σχέσεις του με τα άλλα κράτη μέλη, ο κανονισμός υπερισχύει των ακόλουθων πράξεων σε θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του:

  • Σύμβαση της 21ης Ιουνίου 1922 μεταξύ του Βελγίου και του Ηνωμένου Βασιλείου για τη διαβίβαση δικαστικών και εξώδικων εγγράφων και για τη διεξαγωγή αποδείξεων·
  • Σύμβαση της Χάγης, της 1ης Μαρτίου 1954, περί πολιτικής δικονομίας·
  • Σύμβαση της 1ης Μαρτίου 1956 μεταξύ Βελγίου και Γαλλίας για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις·
  • Σύμβαση της Νέας Υόρκης, της 20ής Ιουνίου 1956, για την είσπραξη διατροφής σε αλλοδαπό κράτος·
  • Συμφωνία της 25ης Απριλίου 1959 μεταξύ της κυβέρνησης του Βελγίου και της κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της σύμβασης της Χάγης της 1ης Μαρτίου 1954 περί πολιτικής δικονομίας·
  • Σύμβαση της 23ης Οκτωβρίου 1989 μεταξύ του Βελγίου και της Αυστρίας για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή και τη δικαστική συνεργασία, συμπληρωματική προς τη σύμβαση της Χάγης της 1ης Μαρτίου 1954 περί πολιτικής δικονομίας.

Άρθρο 31 παράγραφος 4 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Άνευ αντικειμένου

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/02/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.